dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 107/2002 SbNU, sv.27, K souladu právních závěrů se skutkovými zjištěními

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 27, nález č. 107

IV. ÚS 613/2000

K souladu právních závěrů se skutkovými zjištěními

Za stavu, kdy v předcházejícím řízení nebylo zpochybněno, že stěžovatel před provedením odbočovacího manévru měl včas a řádně zapnutý ukazatel směru jízdy vlevo, nelze jeho odbočení charakterizovat jako náhlé - jak bylo označeno ve skutkové větě rozhodnutí policejního orgánu - a závěry v uvedeném rozhodnutí jsou tak v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními, což činí napadené rozhodnutí protiústavním.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 27. srpna 2002 sp. zn. IV. ÚS 613/2000 ve věci ústavní stížnosti J. M. proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě z 2. 8. 2000 sp. zn. 24 C 15/2000, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Krajského dopravního inspektorátu Správy Severomoravského kraje Policie České republiky v Ostravě z 8. 11. 1999 č. j. PSM-882/DS-99 o zamítnutí stěžovatelova odvolání proti rozhodnutí Dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie České republiky v Karviné ze 17. 8. 1999 č. j. ORKA-340/DI-99, kterým byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání dopravního přestupku a byla mu uložena pokuta.

I. Výrok

Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 2. 8. 2000 č. j. 24 C 15/2000-14 a rozhodnutí Krajského dopravního inspektorátu Správy Severomoravského kraje Policie ČR v Ostravě ze dne 8. 11. 1999 č. j. PSM-882/DS-99 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 4 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) zrušení shora označených rozhodnutí obecného soudu a správního orgánu, kterými byl uznán vinným přestupkem, jehož se měl dopustit porušením pravidel silničního provozu.

Jak stěžovatel ve své ústavní stížnosti uvádí, rozhodnutím Dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie České republiky v Karviné ze dne 17. 8. 1999 č. j. ORKA-340/DI-99 byl uznán vinným ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), (dále jen „PSP“), za což mu byla uložena pokuta podle § 22 odst. 2 přestupkového zákona ve výši 2 000 Kč a uloženo mu uhradit státu náklady řízení ve výši 500 Kč. Stěžovatelovo odvolání proti tomuto rozhodnutí Krajský dopravní inspektorát Správy Severomoravského kraje Policie České republiky v Ostravě rozhodnutím ze dne 8. 11.1999 č. j. PSM-882/DS-99 zamítl. Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě č. j. 24 C 15/2000-14 ze dne 2. 8. 2000 byla pak zamítnuta i jeho žaloba, kterou se ve správním soudnictví domáhal přezkumu zákonnosti rozhodnutí orgánu státní správy.

Obecný soud i oba správní orgány dospěly ve svých rozhodnutích k závěru, že stěžovatel tím, že při odbočování vlevo měl náhle vybočit, spoluzavinil tak dopravní nehodu. Stěžovatel s tímto jejich závěrem nesouhlasí a napadeným rozhodnutím především vytýká, že

Nahrávám...
Nahrávám...