dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 105/1996 SbNU, sv.6, K otázce svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 105

IV. ÚS 276/96

K otázce svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

Odpovědnosti jednotlivců, politických stran a koalic při volbách odpovídá odpovědnost orgánů veřejné moci, aby při svém dohledu nad dodržováním zákonů i jiných právních předpisů o volbách, stejně jako svým přístupem k aplikaci práva, v daném případě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postupovaly v souladu s účely a cíli demokratického právního státu, zejména umožněním a ochranou svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 15. října 1996 sp. zn. IV. ÚS 276/96 v věci ústavní stížnosti Občanské demokratické strany proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 53/96/Št o zamítnutí návrhu na zaregistrování kandidáta pro volby do Senátu a proti rozhodnutí Ústřední volební komise z 25. 9. 1996 č. j. ÚVK 254/1/1996 o odmítnutí přihlášky kandidáta k registraci pro volby do Senátu.

I. Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 10. 1996 čj. Ovs 53/96/Št-8 a rozhodnutí Ústřední volební komise ze dne 25. 9. 1996 č. j. ÚVK 254/1/1996 se zrušují.

II. Odůvodnění

V ústavní stížnosti proti shora uvedenému usnesení Nejvyššího soudu, jímž návrh na zaregistrování kandidáta PhDr. J. G. ve volebním obvodu č. 3 - Cheb pro volby do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášené na dny 15. a 16. listopadu 1996 byl zamítnut, a rozhodnutí Ústřední volební komise odmítajícímu přihlášku PhDr. J. G. k registraci pro nesplnění náležitostí podle ustanovení § 61 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stěžovatelka uvádí, že napadenými rozhodnutími byly porušeny ústavně zaručená práva a svobody, uvedené v článku 22 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), podle něhož zákonná úprava všech politických práv a svobod a jejich výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti, článku 36 odst. 1 Listiny, zakotvujícím právo na soudní a jinou právní ochranu, článku 37 odst. 2 Listiny, zakotvujícím právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení, článku 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), ukládajícím soudům, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům, článku 21 odst. 4 Listiny, podle něhož občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím, článku 4 odst. 4 Listiny, podle něhož při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu a taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena, jakož i článku 19 odst. 2 Ústavy, zakotvujícím právo každého občana České republiky být zvolen do Senátu, jestliže má právo volit a dosáhl věku 40 let. V obsáhlých důvodech ústavní stížnosti stěžovatelka polemizuje zejména s názorem Nejvyššího soudu o tom, že jí předložený doklad o státním občanství PhDr. J. G. pozbyl

Nahrávám...
Nahrávám...