dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 102/1998 SbNU, sv.12, K povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 102

IV. ÚS 298/98

K povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí

V řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí má katastrální úřad postupovat, jak se konstatuje kupř. v rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 1997 sp. zn. 35 Ca 37/97 (Soudní rozhledy, 5/1997, str. 123 a násl.), především podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 5 odst. 1 tohoto zákona katastrální úřad v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá mimo jiné i to, zda právní úkon, týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného práva, je určitý a srozumitelný. Zákon č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sám požadavek určitosti a srozumitelnosti právního úkonu blíže nedefinuje ani neodkazuje na žádný jiný předpis, který by tak činil. V řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí nelze proto automaticky aplikovat výlučně § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tak, jak je § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formulován, umožňuje, aby na listině obsahující právní úkon samotných účastníků byly eventuálně údaje potřebné pro realizaci rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí doplněny. Není jistě účelem řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí posuzovat smlouvy i z dalších hledisek, než by to činil soud v případném řízení o platnosti smlouvy. Naopak v řízení o povolení vkladu katastrální úřad nepřezkoumává platnost smlouvy, ale pouze v § 5 zákona č. 265/1992 Sb. taxativně vymezené podmínky, přičemž některé z nich jsou shodné s požadavky kladenými na platnost smlouvy, což je právě případ určitosti a srozumitelnosti právního úkonu vyžadovaných jak v § 37 občanského zákoníku, tak i v § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Napadené rozhodnutí bylo však založeno právě na dominanci a výlučnosti § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovícího náležitosti zápisu budov do katastru, z něhož se při nenaplnění některé z těchto náležitostí automaticky dovozuje nedostatek splnění podmínek podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkajících se však v mnohem obsažnějším smyslu určitosti a srozumitelnosti konkrétního právního úkonu. Právě tato skutečnost představuje porušení stěžovatelova práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 21. září 1998 sp. zn. IV. ÚS 298/98 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. P. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 9. 4. 1998 sp. zn. 45 Ca 2/98, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu Praha-východ ze 7. 11. 1997 č. j. 190 10/V11-2788/97 o zamítnutí návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9. 4. 1998 čj. 45 Ca 2/98-20 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti

Nahrávám...
Nahrávám...