dnes je 24.6.2024

Input:

Nález 100/1998 SbNU, sv.12, K rozhodnutí o prodloužení vazby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 100

II. ÚS 151/97

K rozhodnutí o prodloužení vazby

Zrušení rozhodnutí o vzetí do vazby Ústavním soudem je určující i pro rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti navazujícího rozhodnutí o prodloužení vazby.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 9. září 1998 sp. zn. II. ÚS 151/97 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele N. V. D. proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 44 To 378/97 ze 4. 4. 1997 ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. Nt 42/97 z 21. 2. 1997 o prodloužení vazby a o návrhu na odložení vykonatelnosti uvedených rozhodnutí.

I. Výrok

2. Řízení o návrhu na odložení vykonatelnosti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 44 To 378/97 ze dne 4. 4. 1997 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. Nt 42/97 ze dne 21. 2. 1997 se zastavuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se s odvoláním na porušení čl. 90 Ústavy České republiky, čl. 8 odst. 2 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) domáhal svým návrhem ze dne 3. 5. 1997 zrušení shora uvedených rozhodnutí. Na odůvodnění uvedl, že rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. Nt 42/97 ze dne 21. 4. 1997 ve spojení se zamítavým usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 1997 sp. zn. 44 To 378/97 byla podle § 71 odst. 2 tr. řádu prodloužena jeho vazba do 24. 4. 1997, a to proto, že u stěžovatele, který je stíhán pro trestný čin podle § 148a odst. 1, 2 tr. zákona a je ve vazbě od 24. 8. 1996, údajně trvají důvody vazby podle § 67 písm. a), b) tr. řádu. Soud tak učinil, aniž by uvedl konkrétní skutečnosti, zakládající obavu ze zmaření či ztížení dosažení účelu trestního řízení. Stěžovatel dále poukazuje na judikaturu Ústavního soudu, ze které dovozuje, že při rozhodování o prodloužení vazby je kromě existence zákonného vazebního důvodu nutno prokázat vážné důvody, v důsledku kterých v uplynulé lhůtě nebylo možné řízení dokončit. Stěžovatel rovněž tvrdí, že řízení vedené v této vazební věci probíhá se značnými průtahy a neodstranitelnými procesními vadami zaviněnými vyšetřovatelem a dalšími orgány činnými v trestním řízení. Dále stěžovatel poukázal na to, že byl vzat do vazby usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 25. 8. 1996 čj. 6 Nt 347/96, který se tak podle § 26 odst. 2 tr. řádu stal příslušným k provádění všech úkonů soudu po celé přípravné řízení. V rozporu s tím však byl návrh státního zástupce na prodloužení vazby předložen k místně nepříslušného soudu - Obvodnímu soudu pro Prahu 7, který o něm také rozhodl. Tím, že o prodloužení vazby rozhodoval jiný nežli zákonný soud, došlo k porušení jeho základního práva na zákonného soudce.

Stížnost byla doplněna podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 30. 12. 1997, ve kterém stěžovatel poukázal na nález Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 347/96, publikovaný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu (dále jen „Sbírka rozhodnutí“), svazek 9, nález č. 155, kterým byla jako protiústavní zrušena usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 6 Nt 347 ze dne 25. 8. 1996 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 1996 sp. zn. 44 To 1371/96, jimiž byl stěžovatel vzat do vazby. Z této skutečnosti dovozuje, že pokud

Nahrávám...
Nahrávám...