dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 10/1998 SbNU, sv.10, K pojmu tíseň podle § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 10

IV. ÚS 436/97

K pojmu tíseň podle § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Pojem tíseň podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, je třeba vykládat v souvislosti s politickým nátlakem spojeným s obdobím let 1948-1989. Jakkoli je tedy nepochybné, že v uvedeném období byl uzavřen nespočet smluv zcela se vymykajících z rámce restitučních předpisů, třeba moment tísně zkoumat i z výše uvedeného pohledu, vnášejícího otázku, zda k uzavření kupní smlouvy došlo za okolností obvyklých v každém právním státě. V takovém státě je však stěží myslitelný, natož přijatelný, stav, kdy státní orgán, nadto ve zcela běžných věcech, rozhoduje o tom, na koho občan nemovitost smí či nesmí převést a dokonce svým postupem si vynutí převod nemovitosti na stát.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 28. ledna 1998 sp. zn. IV. ÚS 436/97 ve věci ústavní stížnosti M. T. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 16. 9. 1997 sp. zn. 10 Ca 302/97 a rozhodnutí Okresního úřadu v Pelhřimově, pozemkového úřadu z 26. 5. 1997 sp. zn. Ž 2057/92 o zamítnutí návrhu na vydání nemovitosti.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 9. 1997 čj. 10 Ca 302/97-16 a rozhodnutí Okresního úřadu v Pelhřimově, okresního pozemkového úřadu ze dne 26. 5. 1997 čj. Ž 2057/92 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti uvedeným rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích a Okresního úřadu v Pelhřimově, okresního pozemkového úřadu stěžovatelka uvádí, že napadenými rozhodnutími došlo k porušení jejích ústavně zaručených práv zakotvených v článku 95 odst. 1 Ústavy, jakož i v článku 11 odst. 1 a článku 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Krajský soud v Českých Budějovicích sice tvrdí, že nebylo prokázáno naplnění podmínky tísně ani podmínky nápadně nevýhodných podmínek podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, (dále jen „zákon o půdě“), toto jeho tvrzení je však v rozporu s konkrétními okolnostmi daného případu, kdy stěžovatelka byla nucena předmětné nemovitosti převést na někdejší československý stát pod zjevným nátlakem a navíc za nápadně nevýhodných podmínek, které byly dány několika okolnostmi. Z uvedených důvodů domáhá se proto zrušení napadených rozhodnutí.

Krajský soud v Českých Budějovicích ve svém vyjádření ze dne 22. 12. 1997 vyslovil přesvědčení, že v daném případě postupoval v souladu se zákonem, když po vyhodnocení důkazní situace dospěl k závěru, že nebyla naplněna podmínka tísně podle restitučních předpisů a tento svůj závěr v napadeném rozsudku řádně odůvodnil. Proti existenci takto motivované podmínky tísně svědčí i skutečnost, že předmětnou kupní smlouvou řešila stěžovatelka situaci, jak naložit se svým domem poté, co se rozhodla přestěhovat k otci. Jednalo se tedy o

Nahrávám...
Nahrávám...