dnes je 19.5.2019
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 187

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.14.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 187

JUDr. Vladimíra Knoblochová

[Účel likvidace, den vstupu do likvidace]

NOZ obsahuje pouze obecnou právní úpravu likvidace právnických osob. Zvláštní úpravu pak lze nalézt ve zvláštních právních předpisech pro příslušný typ právnické osoby, např. pro obchodní společnosti a družstva je zvláštní právní úprava obsažena v zákoně o obchodních korporacích.

Před zahájením likvidace musí dojít ke zrušení právnické osoby. Právnická osoba se podle § 168 zrušuje:

  • - právním jednáním,
  • - uplynutím doby, na kterou byla založena,
  • - rozhodnutím orgánu veřejné moci,
  • - dosažením účelu, pro který byla ustavena,
  • - z dalších důvodů stanovených zákonem.

Likvidace nastupuje po zrušení právnické osoby zpravidla obligatorně, a to v souladu s § 169. Výjimka je upravena v § 169 odst. 1, podle kterého se likvidace nevyžaduje za předpokladu, že celé jmění právnické osoby přechází na jejího právního nástupce nebo stanoví-li zákon jinak. Likvidace nastupuje také v případě, že je právnická osoba prohlášena za neplatnou.

Na tuto úpravu navazuje § 173, který upravuje zrušení společnosti bez likvidace. Jedná se zejména o dva případy:

  • - zrušení právnické osoby v důsledku její přeměny,
  • - zrušení právnické osoby v případě, pokud byl osvědčen úpadek právnické osoby. V takovém případě se právnická osoba zrušuje bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Pokud by se po skončení insolvenčního řízení objevil nějaký majetek, vstoupila by právnická osoba do likvidace.

Podle důvodu, pro který likvidace u právnické osoby nastala, můžeme rozlišovat dva druhy likvidace:

−likvidace dobrovolná – jde o případy v praxi nejčastější, kdy společníci nebo jiný oprávněný orgán právnické osoby rozhodnou o zrušení společnosti. Společnost pak vstupuje do likvidace dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu právnické osoby oprávněného o zrušení