dnes je 20.2.2020

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1738

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.2.1.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1738

Mgr. Pavla Krejčí

[Odvolání nabídky]

Odvolání nabídky je podobně jako zrušení nabídky (§ 1737) kvalifikovanou formou zániku nabídky. Právní úprava vychází z § 43a odst. 3 a 4 ObčZ.

Oferent je učiněnou nabídkou vázán a může ji odvolat pouze za podmínek uvedených v komentovaném ustanovení. Ke zrušení nabídky pak může dojít za podmínek uvedených v § 1737.

Odvolání nabídky je jednostranným právním jednáním oferenta vůči oblátovi a případný nesouhlas obláta s odvoláním nabídky nemá na zánik nabídky žádný vliv. „Nabídku lze odvolat, má-li ji druhá strana již ve svém držení a rozhoduje-li se o přijetí nabídky, ale ještě ji nepřijala.”1 Pokud oblát nabídku ještě neobdržel, lze nabídku zrušit (k tomu viz výklad k § 1737).

Na rozdíl od zrušení nabídky lze odvolat pouze nabídku odvolatelnou. Pravidla pro rozlišování odvolatelné a neodvolatelné nabídky jsou vyjádřena v § 1736 a v odst. 2 komentovaného ustanovení, přičemž druhé jmenované ustanovení je třeba pro jeho duplicitu považovat za nadbytečné.

Neodvolatelnost nabídky

Neodvolatelnou je nabídka:

  1. ve které je odvolatelnost výslovně vyjádřena,
  2. dohodnou-li se strany na její neodvolatelnosti,
  3. plyne-li to z jednání stran o uzavření smlouvy, z jejich předchozího obchodního styku anebo ze zvyklosti.

Neodvolatelnost nabídky může být založena i speciálními ustanoveními NOZ nebo jinými právními předpisy. Neodvolatelnými nabídkami jsou tedy například veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů (§ 326 ZOK) nebo nabídka v případě veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (§ 1776). Nabídka, která nesplňuje některé z výše uvedených kritérií, nebo její neodvolatelnost není založena jiným právním předpisem či ustanovením NOZ, je zásadně nabídkou odvolatelnou. (Blíže k neodvolatelnosti nabídky viz výklad k § 1736.)

Nemožnost odvolat odvolatelnou nabídku

V souladu s odstavcem 1 komentovaného ustanovení dále není možno odvolat nabídku jinak odvolatelnou, a to ve lhůtě určené pro přijetí takové nabídky (v akceptační lhůtě). To ovšem platí pouze tehdy, pokud není v nabídce její odvolatelnost i v této akceptační lhůtě vyhrazena. K této právní konstrukci důvodová zpráva uvádí: „Se zřetelem k tomu, že je potřebné chránit oblátovu dobrou víru; proto se vylučuje právo oferenta odvolat nabídku v průběhu akceptační lhůty (vyjma případu, kdy si oferent takové právo v nabídce výslovně vyhradil).”2 Pokud tedy nabídka obsahuje určitou lhůtu k jejímu přijetí, pak není možné v této lhůtě nabídku odvolat.

Lhůta pro přijetí nabídky x lhůta pro trvání nabídky

Zde je třeba zdůraznit, že je nutno rozlišovat lhůtu pro přijetí nabídky (akceptační lhůtu) a lhůtu pro trvání nabídky. Nabídka žádnou akceptační lhůtu totiž obsahovat nemusí. Pokud nabídka lhůtu pro přijetí neobsahuje, jedná se o nabídku plně odvolatelnou. Naopak uvedení lhůty pro trvání nabídky nemusí založit nemožnost odvolatelnosti nabídky.

Je totiž třeba rozlišovat, zda nabídka obsahuje lhůtu svého trvání nebo akceptační lhůtu pro své přijetí. „Rozhodujícím zde bude výklad nabídky a očekávání, které taková nabídka vyvolala u obláta (§ 555 a násl.). S ohledem na znění komentovaného ustanovení se presumuje odvolatelnost, ledaže bude zjevné, že určení času nemělo založit neodvolatelnost nabídky, ale pouze určení času, v němž nabídka může být přijata. Jestliže jsou stanoveny jak lhůta