dnes je 23.7.2019
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1737

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.2.1.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1737

Mgr. Pavla Krejčí

[Zrušení nabídky]

Zrušení nabídky je podobně jako odvolání nabídky (§ 1738) kvalifikovanou formou zániku nabídky. Právní úprava vychází z § 43a odst. 2 ObčZ. Pro jednostranná právní jednání pak platí obecný § 572, který se týká odvolání projevu vůle.

Oferent je učiněnou nabídkou vázán a může ji zrušit pouze za podmínek uvedených v komentovaném ustanovení. K odvolání nabídky pak může dojít za podmínek uvedených v § 1738.

Zrušení nabídky je jednostranným právním jednáním oferenta vůči oblátovi a případný nesouhlas obláta se zrušením nabídky nemá na zánik nabídky žádný vliv.

Zrušení nabídky x odvolání nabídky

Na rozdíl od odvolání nabídky lze zrušit nabídku odvolatelnou i neodvolatelnou. Ke zrušení nabídky dochází pouze tehdy, pokud zrušovací projev dojde oblátovi před doručením nabídky nebo nejpozději současně s jejím doručením. Naproti tomu k odvolání nabídky může dojít až po jejím doručení, a to pouze tehdy, pokud se jedná o nabídku odvolatelnou (blíže viz komentář k § 1738).

Ke zrušení nabídky dochází pouze tehdy, pokud bylo zrušení nabídky doručeno oblátovi včas; tedy buď ještě před doručením nabídky nebo nejpozději zároveň s jejím doručením. Podle komentáře Beck je výjimkou situace, kdy sice nabídka byla oblátovi doručena, avšak ještě nenabyla účinnosti, „např. může nabývat účinnosti až poté, co dojde oblátovi. V takovém případě je možné nabídku zrušit i po dojití nabídky, ovšem před nabytím její účinnosti.1 V zásadě tedy rozhoduje pouze okamžik, kdy došlo k doručení nabídky a zrušení nabídky, tedy kdy se zrušení nabídky octne ve sféře dispozice obláta (§ 570). Nerozhoduje tedy, zda se oblát s nabídkou již seznámil nebo zda se seznámil s doručením zrušení. Oblát se tudíž nejprve může seznámit s původní nabídkou a teprve pak následně s jejím zrušením, a i přesto je zrušení platné, pokud bylo oblátovi doručeno nejpozději ve stejném okamžiku, kdy dorazila původní nabídka.

Pokud by zrušení nabídky došlo oblátovi později, jednalo by se v případě neodvolatelné nabídky o nicotné právní jednání, které by nemělo žádné právní následky. V případě odvolatelné nabídky, „však takové jednání nebude nicotné. Protože se dle § 555 právní jednání posuzuje podle svého obsahu, mám za to, že by se takový zrušovací projev vůle měl vykládat v souladu s vůlí navrhovatele a měl by tedy být posuzován jako odvolání nabídky ve