dnes je 25.5.2019
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1736

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.2.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1736

Mgr. Pavla Krejčí

[Neodvolatelná nabídka]

Komentované ustanovení je třeba vykládat především v souladu s § 1738, který se týká odvolání nabídky.

Oferent je učiněnou nabídkou vázán a může ji odvolat pouze za podmínek uvedených v § 1738.

Odvolání nabídky je jednostranným právním jednáním oferenta vůči oblátovi, které vede k zániku nabídky; případný nesouhlas obláta s odvoláním nabídky nemá na zánik nabídky žádný vliv. „Nabídku lze odvolat, má-li ji druhá strana již ve svém držení a rozhoduje-li se o přijetí nabídky, ale ještě ji nepřijala.”1 Pokud oblát nabídku ještě neobdržel, lze nabídku zrušit (k tomu výklad k § 1737).

Ke zrušení nabídky pak může dojít za podmínek uvedených v § 1737. Zrušit však lze odvolatelnou i neodvolatelnou nabídku.

Na rozdíl od zrušení nabídky lze odvolat pouze nabídku odvolatelnou. Pravidla pro rozlišování odvolatelné a neodvolatelné nabídky jsou vyjádřena právě v komentovaném ustanovení a v § 1738 odst. 2, přičemž druhé jmenované ustanovení je třeba pro jeho duplicitu považovat za nadbytečné.

Neodvolatelnost nabídky

Podle komentovaného ustanovení je neodvolatelnou nabídka:

  1. ve které je odvolatelnost výslovně vyjádřena,
  2. dohodnou-li se strany na její neodvolatelnosti,
  3. plyne-li to z jednání stran o uzavření smlouvy,
  4. plyne-li to z předchozího obchodního styku stran anebo
  5. plyne-li to ze zvyklosti.

Ad a) Výslovné vyjádření neodvolatelnosti

Takové výslovné vyjádření musí být obsaženo přímo v nabídce. Zde se bude výklad výslovného vyjádření řídit pravidly uvedenými v § 555. V úvahu zcela jistě přichází i pravidlo contra proferentem vyjádřené v § 557, tedy v případě, že je možný různý výklad, vyloží se k tíži toho, kdo výrazu použil jako první. Je nepochybné, že tomu bude v tomto případě k tíži oferenta.

Ad b) Dohoda o neodvolatelnosti

Taková dohoda může být uzavřena v rámci kontraktačních jednání nebo pravidelně bývá součástí rámcových smluv.

Ad c) Z jednání stran

Jedná se o případ velmi podobný případu uvedenému pod písmenem a), pouze s tím rozdílem, že neodvolatelnost není přímo vyjádřena v nabídce, ale byla oferentem deklarována v rámci kontraktačních jednání. Důležitá bude vůle oferenta, kterou bude nezbytné opět vykládat podle obecných výkladových pravidel (§ 555, § 557 a další).

Ad d) Z předchozího obchodního styku stran

Při výkladu projevu vůle se přihlíží k praxi zavedené stranami v