dnes je 5.12.2020

Input:

Jak získat živnostenské oprávnění

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.3 Jak získat živnostenské oprávnění

Mgr. Pavla Krejčí

Pozor!
Základním předpokladem, aby akciová společnost mohla získat živnostenské oprávnění je, aby měla živnost uvedenu ve stanovách.

Postup živnostenských úřadů

Některé živnostenské úřady postupují v rozporu se zákonem a jsou v případech, kdy společnost rozšiřuje předmět činnosti, ochotny vydat živnostenské oprávnění i bez předložení změn stanov. Takový postup je však v rozporu se zákonem. Navíc obchodní rejstřík bez změny stanov rozšíření předmětu činnosti nezapíše. Určení předmětu činnosti společnosti spadá do výlučné pravomoci akcionářů, respektive valné hromady, neboť se jedná o velmi zásadní otázku v životě společnosti. Jedině akcionáři, respektive valná hromada, tak mohou určit, jaký bude předmět podnikání či předmět činnosti společnosti. Členové představenstva musí rozhodnutí respektovat a učinit všechny kroky k následnému získání živnostenského či jiného oprávnění.

V případě, že stanovy předmět podnikání obsahují, mohou členové představenstva společnosti podniknout další kroky k získání živnostenského oprávnění, tj. ohlásit živnost na živnostenský úřad či požádat o udělení koncese.

Společnost může ohlásit živnost či požádat o udělení koncese na kterémkoliv živnostenském úřadě či jiném kontaktním místě veřejné správy (Czech point). Nemusí tedy využít živnostenský úřad, v jehož obvodu má společnost sídlo. Žádost může být podána dokonce elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky úřadu. Kontakty na jednotlivé živnostenské úřady najdete na internetových stránkách http://portal.gov.cz .

Pozor!
Za přijetí podání na kontaktním místě veřejné správy se platí zvláštní poplatek ve výši 50 Kč.

Obsah ohlášení či žádosti o udělení koncese

Ohlášení živnosti či žádost o udělení koncese musí obsahovat:

a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),

b) jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození členů statutárního orgánu, jejich bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, titul nebo vědecká hodnost se uvádí jen tehdy, pokud je budou členové statutárního orgánu při provozování živnosti užívat; pokud má společnost ve statutárním orgánu právnickou osobu, pak obchodní firmu nebo název, sídlo a IČO této právnické osoby,

c) jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, odpovědného zástupce, bude-li společnost provozovat živnost prostřednictvím jeho osoby, titul nebo vědecká hodnost se uvádí jen tehdy, pokud je bude člen představenstva při provozování živnosti užívat,

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, (pouze v případech, kdy o živnostenské oprávnění žádá již existující společnost),

e) předmět podnikání – ten musí být uveden dostatečně určitě a jednoznačně. Živnosti musí být uvedeny v souladu s přílohami živnostenského zákona. Mohou však být uvedeny pouze v částečném rozsahu, pokud společnost nechce živnost vykonávat v rozsahu úplném. U ohlášení živnosti volné společnost uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat,

f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,

g) datum zahájení provozování živnosti,

h) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,

i) datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby

Na živnostenských úřadech, je k dispozici „Jednotný registrační formulář pro právnické osoby”, jehož prostřednictvím lze učinit ohlášení živnosti či podat žádost o udělení koncese.

Jednotný registrační formulář nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které musí společnost učinit před vstupem do podnikání, ale i v jeho průběhu. Není využitelný pouze pro podání v rámci živnostenského zákona, ale i vůči jiným úřadům – například finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce či zdravotním pojišťovnám. Jeho aktuální znění, včetně formulářů pro přílohy a takzvaného změnového listu pro nahlášení změn, naleznete na

Nahrávám...
Nahrávám...