dnes je 6.6.2020

Input:

Finanční podpora pro podnikatele

26.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.6
Finanční podpora pro podnikatele

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Stav ke dni 1. 4. 2020

Rovněž oborová ministerstva plánují opatření, která mají pomoci podnikatelům spadajícím do jejich gesce, nicméně ani tato opatření dosud nemají definitivní podobu.

Ministerstvo zemědělství tak například připravuje možnost odkladu splátek u stávajících komerčních úvěrů a vytvoření nových programů v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, snížení počtu a zjednodušení kontrol a prodloužení lhůt realizace projektů a podání žádosti o platbu u některých podpůrných programů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo bezúročné půjčky Covid I a program Covid II. Příjem žádostí do programu Covid I byl pozastaven. Podmínky programu Covid II ještě nebyly podrobně zveřejněny, má se však jednat o bezúročné půjčky poskytované komerčními bankami ve výši 10 tis. až 15 mil. Kč se státní zárukou. O půjčky bude možné žádat od pondělí 30. března. Bližší podrobnosti budou v brzké době zveřejněny na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky ( www.cmzrb.cz ).

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude rovněž na základě usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 262 (č. 109/2020 Sb.) formou dotace zajišťovat vyplácení „ošetřovného” OSVČ, pokud na stejné dítě nebo děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli onemocnění COVID-19, nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba (např. druhý rodič z pozice zaměstnance) a pokud je podnikání hlavní činností žadatele-OSVČ.

Příspěvek bude přiznáván i OSVČ pečujícím o jinou osobu nejméně se stupněm závislosti I a bude činit 424 Kč za den, žádost se bude podávat u obecních živnostenských úřadů (zřejmě vždy na kalendářní měsíc) a její součástí bude několik čestných prohlášení (o tom, že samostatně výdělečná činnost je hlavní činností, že je daná OSVČ zaregistrována jako plátce daně z příjmů u finančního úřadu a že je malým nebo středním podnikem). O dotaci za březen 2020 se bude moci žádat od 1. dubna 2020.

Přímá podpora pro OSVČ

Ministerstvo financí dále připravuje přímou podporu pro OSVČ ve výši 25 000 Kč. Nárok na ni budou mít ta OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

  • Vykonávaná činnost je činností hlavní,

  • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) ZDPo.

  • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb o více než 10 %. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).

  • Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.

  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. To by mělo být nejpozději do 12. dubna.

Smluvní vztahy

Řada podnikatelů se ocitla v tíživé situaci rovněž kvůli tomu, že není momentálně schopna plnit své závazky, a to jak vůči svým zákazníkům (např. v případě cestovních kanceláří nebo fitness a kulturních zařízení), tak vůči svým dodavatelům (např. platby