dnes je 18.1.2019
Input:

Dětské skupiny - daňový pohled na problematiku

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.11.1
Dětské skupiny – daňový pohled na problematiku

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Pojem

Dětské skupiny zajišťují pravidelnou péči o dítě ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky v malé skupině. Cílem není vzdělávání dítěte, ale poskytování péče, která je zaměřena na rozvoj dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků.

Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby může být:

 • zaměstnavatel (fyzická, právnická osoba nebo stát, respektive jeho organizační složka),

 • ústav, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,

 • právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,

 • územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba,

 • obecně prospěšná společnost, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo smlouvou,

 • nadace nebo nadační fond,

 • vysoká škola,

 • spolek, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.

Podmínky poskytování služby a náklady

Podmínkou pro poskytování služby je získání oprávnění. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů, s částečnou, nebo s plnou úhradou nákladů. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována na nekomerčním základě a jejím účelem není generování zisku. Za poskytování služby tedy může být požadována úhrada maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí služby. Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na jejichž základě je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů jeho vnitřním předpisem. Výše úhrady musí být upravena v písemné smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem služby a rodičem dítěte.

Mezi náklady související se službou péče o dítě v dětské skupině, tj. zřizovací a provozní náklady, patří zejména náklady na úpravy prostor, pořízení vybavení dlouhodobého a krátkodobého hmotného majetku a drobného spotřebního materiálu, náklady na mzdy pečujících osob a náklady na běžný provoz dětské skupiny (tj. energie, úklid, výměna prádla atd.).

Poskytovatel zajistí dostatečnou průkaznost hospodaření a financování služby péče o dítě v dětské skupině, a to v rámci povinností, které mu stanoví účetní a daňové předpisy. Za účelem efektivní kontroly hospodaření a financování služby péče o dítě v dětské skupině bude poskytovatel povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině odděleně od ostatního účetnictví.

Zaměstnavatelé

Zákon o daních z příjmů umožňuje subjektům, jež jsou zaměstnavateli, aby za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů mohly považovat také:

 • náklady na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku (například mzdy, výdaje na energie, pronájem a další),

 • příspěvky na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.

Zaměstnanci

U samotného zaměstnance je nepeněžní plnění ve formě zajištění péče o děti osvobozeno pouze v případě, pokud je hrazeno zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, či ze zisku po jeho zdanění, nebo z nedaňových nákladů.

Jestliže jsou u zaměstnavatele náklady daňového rázu, pro zaměstnance výhoda plynoucí z nižší úhrady za péči o dítě v dětské skupině nebo její poskytnutí zcela zdarma znamená, že se u něho bude jednat o příjem, který se bude rovněž započítávat do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Tento příjem bude oceněn obvyklou cenou (například podle ceny, jakou účtuje za poskytnutou službu cizím osobám).

Pokud paní Valerie Modrá umístí své dítě Johanu Modrou do dětské skupiny, nebude na péči zaměstnavateli nikterak přispívat a zaměstnavatel náklady související s provozem vlastního zařízení nebo příspěvky na provoz jiného zařízení považuje za daňové, pro paní Valerii Modrou bude vstupovat do hrubé mzdy a současně do vyměřovacího základu daně ze zaměstnání částka, kterou platí například paní Emilie Červená, jež na chod a za umístění dítěte do dětské skupiny přispívá v maximální výši.

Sleva za umístění dítěte

Sleva na dani z příjmů fyzických osob za umístění dítěte (nikoliv na výdaje na dopravu či stravu) se vztahuje na poplatníka, který za účelem poskytnutí péče o děti předškolního věku, a to maximálně do sedmi let věku dítěte, využije služeb předškolního zařízení.

Předškolním zařízením se podle zákona o daních z příjmů rozumí:

 • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině,

 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz