dnes je 23.9.2020

Input:

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2019

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.9.1
Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2019

Ing. Zdeněk Morávek

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2019 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 1. 4. 2020 nebo do 1. 7. 2020. Prodloužená lhůta platí v případě, že se jedná o poplatníka, který má povinnost na základě zákona o účetnictví mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. Podmínkou ovšem je, že příslušná plná moc k zastupování je podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty.

Lhůta je v souladu s touto úpravou stanovena tak, že daňové přiznání se podává nejpozději do tří nebo do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, ale v návaznosti na § 33 DŘ se konec lhůty posouvá o jeden den, tedy na 1. 4. nebo 1. 7. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Okolnosti, za kterých je nutné podat daňové přiznání, jsou vymezeny v § 38g ZDP:

  • roční příjmy poplatníka, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

  • poplatník vykazuje daňovou ztrátu,

  • jedná se o poplatníka, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP pouze od jednoho nebo postupně od více plátců, a další příjmy podle § 7 až 10 ZDP přesáhnou 6 000 Kč ročně. Do tohoto limitu se opět nezapočítávají příjmy osvobozené od daně a příjmy zdaněné srážkovou daní,

  • jedná se o poplatníka, který má současně příjmy podle § 6 ZDP od dvou nebo více plátců zdaněné zálohovou daní; postačuje, aby tato situace nastala i jenom v jednom měsíci za celé zdaňovací období a již vzniká povinnost podat daňové přiznání,

  • jedná se o poplatníka, daňového nerezidenta, který uplatňuje slevy na dani kromě základní slevy na poplatníka nebo uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo uplatňuje některou z nezdanitelných částí základu daně,

  • jedná se o poplatníka, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch,

  • jedná se o poplatníka s příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatných plnění poskytnutých do zahraničí,

  • jedná se o poplatníka, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti. Daňové přiznání nemusí podávat poplatníci, u kterých došlo k aplikaci solidárního zvýšení daně pouze u zálohy na daň ze závislé činnosti, ale celkové příjmy za zdaňovací období nejsou dostatečně vysoké pro aplikaci solidárního zvýšení daně. Tito poplatníci mohou požádat o provedení ročního zúčtování daně,

  • jedná se o poplatníka, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou