dnes je 25.8.2019
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (13/05/2019)

13.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 • Zdroje informací: http://www.irop.mmr.cz/
 • Dílčí programy:
  • Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ – výzva č. 40
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace určená na podporu  projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko – Jablonecké a Zlínské aglomerace.
    • Forma a výše podpory:
     • celková alokace je téměř 890 mil. Kč,
     • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena,
     • projekty budou financovány do 85-90 % celkových nákladů,
     • financování formou ex-post.
   • Příjemci podpory: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.
   • Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 31. 12. 2019
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, doprava

    Kraj: Jihočeský, Liberecký, Ústecký, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/
 • Dílčí programy:
  • Podpora sociálního začleňování v SVL- výzva č. 52
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zlepšit dostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování a k prevenci sociálního vyloučení.
   • Příjemci podpory: Kraje, města a obce, města a pověřené obce, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, nadace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), dobrovolné svazky obcí.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 2020 12:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Vzdělávání, zaměstnanost

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 52

  • Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.
   • Příjemci podpory: 

    Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti:

    • spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
    • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
    • ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
    • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
    • Městské části hl. m. Prahy podle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

    Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti,

    Organizace zřizované hl. městem Prahou (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti,

    Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) resp. podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

    Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Vzdělávání, zaměstnanost

    Kraj: hl. m. Praha

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 99

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, OPŽP 123. výzva, specifický cíl 1.4
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřená na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
   • Příjemci podpory: státní podniky, příspěvkové organizace.

    Forma a výše podpory:

    • 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, bližší informace o výši podpory (dotace) jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.
    • Celková alokace činí 100 000 000  Kč.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MŽP

    Programy: Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

  • Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Podpořit preventivní protipovodňová opatření, OPŽP 124. výzva, specifický cíl 1.4
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřená na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

    Forma a výše podpory:

    • 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, bližší informace o výši podpory (dotace) jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.
    • Celková alokace činí 100 000 000  Kč.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu,  státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí