dnes je 23.7.2024

Input:

94/1963 Sb., Zákon o rodině, ve znění účinném k 1.1.2013, platné do 31.12.2013

č. 94/1963 Sb., Zákon o rodině, ve znění účinném k 1.1.2013, platné do 31.12.2013
ZÁKON O RODINĚ
ze dne 4. prosince 1963
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
132/1982 Sb.
(k 1.4.1983)
mění, doplňuje
ÚZ 66/1983 Sb.
 
 
234/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
mění, doplňuje
nález ÚS
72/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
ruší § 46
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje (114 novelizačních bodů)
ÚZ 210/1998 Sb.
 
 
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění, též ruší § 41, § 42 odst. 1 a 2, § 43 odst. 1 a § 46 odst. 1
301/2000 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 4 odst. 1, § 4b odst. 3, § 7 odst. 2, v § 9 doplňuje odst. 3 a 4
109/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 46 odst. 1 a 2
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 4, § 9 odst. 1, vkládá § 104a a § 104b
321/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
doplňuje větu v § 4 odst. 2
315/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
v § 45b odst. 2 a § 69 odst. 2 vkládá slova
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
nové znění § 103
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 85a odst. 1, ruší v § 101 odst. 1 větu druhou a § 102
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 6 odst. 2, § 11 odst. 1 a 2
134/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění 45a, § 45b, § 46, § 47
227/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 54 vkládá odst. 3 a mění § 61 odst. 3
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 63 vkládá odst. 3; mění § 74 odst. 1 a § 77; v § 74 ruší odst. 3
259/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 98
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
nález ÚS
244/2010 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 57 odst. 1
84/2012 Sb.
(k 20.3.2012)
mění § 36, § 57 odst. 1 § 59 odst. 2, § 62; nové přechodné ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 43, § 45, § 45a, § 45b odst. 2, § 46, § 68, § 69 odst. 2; nová přechodná ustanovení
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině:
ČÁST PRVNÍ
MANŽELSTVÍ
HLAVA PRVNÍ
VZNIK MANŽELSTVÍ
§ 1
(1)  Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.
(2)  Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.
§ 2
Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství (dále jen „snoubenci”), mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, které splní svůj účel.
§ 3
(1)  Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen „matriční úřad”) nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.
(2)  Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
§ 4
Občanský sňatek
(1)  Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem.
(2)  Prohlášení o uzavření manželství lze učinit i před starostou, nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu. Prohlášení o uzavření manželství lze činit i před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města.
(3)  Prohlášení o uzavření manželství podle odstavců 1 a 2 musí být učiněno v přítomnosti zaměstnance místně příslušného matričního úřadu.
(4)  Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.
(5)  Je-li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít před kterýmkoli obecním úřadem.
Církevní sňatek
§ 4a
(1)  Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.1)
(2)  Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
(3)  Je-li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít na kterémkoli místě.
§ 4b
(1)  Podmínky uzavření manželství stanovené tímto zákonem platí i pro církevní sňatek.
(2)  Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.
(3)  Orgán státem registrované církve, nebo náboženské
Nahrávám...
Nahrávám...