dnes je 15.7.2024

Input:

87/1995 Sb., Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 87/1995 Sb., Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 20. dubna 1995
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
406/2001 Sb.
(k 1.12.2001)
mění (12 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
212/2002 Sb.
(k 27.5.2002)
mění § 17 odst. 2, vkládá § 17a, mění § 18 odst. 2, § 20 odst. 3, nová přechodná ust.
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 3 odst. 2 písm. c)
280/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění (128 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
ÚZ 526/2004 Sb.
 
 
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění; 28 novelizačních bodů,
nová přechodná ustanovení
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 25a odst. 4 doplňuje písm. k)
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 27b odst. 1 doplňuje písm. n), v § 27 odst. 3 vkládá slova
změnu nelze provést
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 113 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 25a odst. 4 písm. f) doplňuje slova
ÚZ 296/2006 Sb.
 
 
120/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění celkem 91 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 2a, § 5a, § 22, § 25a, § 27a a § 27c
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 1 odst. 7 vkládá větu
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 25a odst. 4 písm. f), v § 25b odst. 2 a odst. 3 písm. d)
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění; celkem 39 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 27d odst. 5
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 13b a § 25b odst. 2
156/2010 Sb.
(k 5.6.2010)
mění v § 2a odst. 4 písm. d) a odst. 9 písm. b), § 4 odst. 5, § 14
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 8 odst. 10, § 27b odst. 1 a 3; nové přechodné ustanovení
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 3 a § 28
41/2011 Sb.
(k 28.2.2011)
mění; nová přechodná ustanovení
41/2011 Sb.
(k 31.12.2011)
mění § 7b odst. 10, § 28 odst. 1 písm. a) body 10 a 13, § 28i odst. 1 písm. f)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění v § 25b odst. 3 písm. h) a odst. 4
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 1a odst. 1 písm. a), § 2b odst. 5 a odst. 6 písm. b), § 13b
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2a a § 13 odst. 6
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 25b odst. 3 písm. c)
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 25b odst. 4
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
254/2012 Sb.
(k 3.8.2012)
mění, celkem 37 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 11 odst. 3, § 27, § 27b odst. 2 písm. l, § 28 odst. 3 písm. b), § 28i odst. 1 písm. a); nová přechodná ustanovení
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 2b odst. 6 písm. b)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
135/2014 Sb.
(k 22.7.2014)
mění, celkem ke všem datům 192 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
135/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2g, § 7b, § 8ag, § 22a, § 22b; vkládá nový § 22c
135/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nové § 8aj až 8au a mění § 22 odst. 4 a § 28 odst. 2;
pozbývají platnosti ustanovení § 8aa až 8ai, § 28 odst. 2 písm. a) bod 12, § 28 odst. 2 písm. e) a § 22 odst. 4 písm. c)
333/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 4b, § 4c, § 10 odst. 1 písm. a) a § 14 odst. 1; nová přechodná ustanovení
333/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 3 odst. 4
333/2014 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 odst. 5, § 4b odst. 1, § 8 a § 28g
219/2015 Sb.
(k 25.9.2015)
mění § 25b odst. 3
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2b, § 4 odst. 1, § 14 a § 25a; vkládá nový § 2aa; ruší § 21d
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 25a odst. 3
301/2016 Sb.
(k 6.10.2016)
mění § 25b odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 22, § 27a, § 27b, § 27c, § 27d, § 27ea a § 28g; ruší § 27e
204/2017 Sb.
(k 13.8.2017)
mění § 5; vkládá nový § 7ae
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 3 odst. 1; nové přechodné ustanovení
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 25b a § 25c
338/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění, celkem 91 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění, celkem 161 novelizačních bodů
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 13 odst. 9
35/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 25b
407/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 25b odst. 3
417/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 25b odst. 2 a 3
85/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
mění § 3; nové přechodné ustanovení
107/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
vkládá § 7c
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
§ 1
Obecná ustanovení
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie38) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna”). Tento zákon rovněž upravuje dohled nad družstevními záložnami, který vykonává Česká národní banka, a pojištění pohledávek z vkladů v družstevních záložnách.
(2)  Povolení působit jako družstevní záložna (dále jen „povolení”) uděluje Česká národní banka (§ 2a) družstvu se sídlem v České republice k výkonu následujících činností
a)  přijímání vkladů od svých členů a
b)  poskytování úvěrů svým členům.
(3)  Obchodní firma (dále jen „firma”) družstevní záložny musí obsahovat označení „spořitelní a úvěrní družstvo”, „družstevní záložna”, „spořitelní družstvo” nebo „úvěrní družstvo”; toto označení je oprávněna používat pouze právnická osoba založená podle tohoto zákona.
(4)  Družstevní záložna není bankou podle zákona upravujícího činnost bank a její podnikání se nepovažuje za provozování živnosti2) .
(5)  Družstevní záložna
a)  je oprávněna vykonávat pouze činnosti stanovené tímto zákonem, a to v rozsahu uděleného povolení,
b)  je povinna při svém podnikání postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména podnikat způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost a stabilitu,
c)  nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek pro družstevní záložnu, zejména takové, které zavazují družstevní záložnu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění nápadně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě; porušení této podmínky zakládá neplatnost smlouvy,
d)  nemůže být emitentem podřízeného dluhopisu3) ,
e)  nesmí nabýt pohledávku vázanou podmínkou podřízenosti ve smyslu zákona upravujícího dluhopisy3) za jinou úvěrovou institucí, investičním podnikem, finanční institucí nebo osobou mající kvalifikovanou účast v družstevní záložně samostatně nebo jednáním ve shodě s jinou osobou.
(6)  Schválená účetní závěrka3a) , výroční zpráva a opis povolení musí být uveřejněny na místě veřejně přístupném v sídle družstevní záložny, v jejích pobočkách, expoziturách a jednatelstvích.
(7)  Družstevní záložna je povinna vyžádat si předchozí souhlas České národní banky k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí. Zastavení obchodního závodu družstevní záložnou nebo jeho části je nepřípustné.
(8)  Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 7 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, informace o důvodech zamýšleného postupu, způsobu jeho provedení a jeho účastnících. Žádost lze podat pouze elektronicky.
Nahrávám...
Nahrávám...