dnes je 9.12.2023

Input:

§ 77a ZP Informování o obsahu právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

7.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.770001
§ 77a ZP Informování o obsahu právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 37 – informování o obsahu pracovního poměru

    • § 77b – informování zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vysílaných na území jiného státu

    • § 363 – ustanovení, kterými se zpracovávají předpisy EU

  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 12 a 25 – přestupky mj. na úseku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (týkající se též porušení informační povinnosti)

Stejně jako vůči zaměstnanci v pracovním poměru (viz § 37 ZP) má zaměstnavatel informační povinnost o obsahu pracovněprávního vztahu také k zaměstnancům, s nimiž uzavřel dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Je mu uložena také povinnost seznámit tyto zaměstnance při nástupu do práce s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy.

Co do obsahu se písemná informace až na výjimky shoduje s obsahem písemné informace vůči zaměstnanci v pracovním poměru (viz dále Upozornění na možné chyby). Také ve vztahu k tzv. dohodářům lze použít elektronickou formu a řadu povinných informací splnit odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

Rozdíl není ani v délce lhůty, kterou ZP zaměstnavateli ke splnění informační povinnosti vůči tzv. dohodářům dává. Činí 7 dnů. Nicméně jestliže u pracovního poměru se lhůta počítá od jeho vzniku, ve vztahu k dohodě o pracovní činnosti nebo k dohodě o provedení práce se její počátek váže ke dni započetí výkonu práce na jejich základě. Dojde-li ke změně příslušného údaje, musí o ní zaměstnavatel písemně informovat zaměstnance i v tomto případě bezodkladně, nejpozději však v den, kdy změna nabývá účinnosti. To neplatí v případě změny právních předpisů,

Nahrávám...
Nahrávám...