dnes je 18.7.2024

Input:

64/1987 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění účinném k 1.1.2023

č. 64/1987 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. května 1987
o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
ÚZ příloh 159/1997 Sb.
 
 
186/1998 Sb.
(k 7.8.1998)
mění, doplňuje pouze přílohy
54/1999 Sb.
(k 1.1.1999)
mění, doplňuje pouze přílohy
93/2000 Sb.m.s.
(k 29.8.2000)
mění a doplňuje pouze přílohu (Přílohu A - USTANOVENÍ O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH A PŘEDMĚTECH Dohody ADR)
6/2002 Sb.m.s.
(k 1.7.2001)
mění, doplňuje; Vyhlášeno anglické znění „Přílohy A” a „Přílohy B” a jejich překlad do českého jazyka.
65/2003 Sb.m.s.
(k 1.1.2003)
mění, doplňuje; Vyhlášeno anglické znění Přílohy A a Přílohy B a jejich překlad do českého jazyka. (zde neuvedeno, str. 1827 až 4192 v částce 29 Sb.m.s. z roku 2003)
77/2004 Sb.m.s.
(k 7.7.2004)
mění Přílohy A a B; Vyhlášeno anglické znění korigenda č. 2 a jeho překlad do českého jazyka a české znění oprav českého překladu Příloh A a B.
(dosud neuvedeno, text příloh v novele bude doplněn později)
33/2005 Sb.m.s.
(k 1.1.2005)
nové znění Příloh A a B
14/2007 Sb.m.s.
(k 1.1.2007)
nové znění Příloh A a B
17/2011 Sb.m.s.
(k 1.1.2011)
nepřímo mění, vyhlášení změn a doplňků příloh A a B
8/2013 Sb.m.s.
(k 1.1.2013)
nové znění Příloh A a B
11/2015 Sb.m.s.
(k 1.1.2015)
nové znění Příloh A a B
21/2017 Sb.m.s.
(k 1.1.2017)
nové znění Příloh A a B
32/2018 Sb.m.s.
(k 3.1.2018)
změny Příloh A a B
23/2019 Sb.m.s.
(k 1.1.2019)
změny Příloh A a B
7/2021 Sb.m.s.
(k 1.1.2021)
změny Příloh A a B
15/2023 Sb.m.s.
(k 1.1.2023)
změny Příloh A a B
Dne 30. září 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí (ADR) byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Dohody, dne 17. července 1986 s výhradou, že Československá socialistická republika se ve smyslu článku 12 odst. 1 Dohody necítí vázána ustanovením článku 11 odst. 2 a 3 Dohody.
Při přístupu k Dohodě bylo současně učiněno prohlášení k ustanovení článku 10 Dohody, které je v rozporu s Deklarací a poskytnutí nezávislosti koloniálním územím a národům, která byla přijata na XV. zasedání VS OSN v roce 1960 a Československá socialistická republika je proto považuje za překonané.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem 20. ledna 1968 a její přílohy dnem 29. července 1968. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost Dohoda i její přílohy na základě téhož článku odst. 2 dnem 17 srpna 1986.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně. Do textu přílohy A - „Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech” a přílohy B - „Ustanovení o dopravních prostředcích a přepravě” ve francouzském, anglickém a ruském znění lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy. Případné změny příloh Dohody budou uveřejněny nebo oznámeny v Přepravním a tarifním věstníku federálního ministerstva dopravy.
 
Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.
 
EVROPSKÁ DOHODA
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR
(Ženeva, 1957)
Smluvní strany
přejíce si zvýšit bezpečnost mezinárodní silniční dopravy se dohodly takto:
Článek 1
Pro účely této Dohody se rozumějí
a)  pod pojmem „vozidla” motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy, jak jsou definovány v článku 4 Úmluvy o silničním provozu ze dne 19. září 1949, s výjimkou vozidel, která náležejí ozbrojeným silám smluvní strany nebo spadají pod odpovědnost těchto ozbrojených sil;
b)  pod pojmem „nebezpečné věci” látky a předměty, jejichž mezinárodní silniční přepravu přílohy A a B zakazují nebo dovolují pouze za určitých podmínek;
c)  pod pojmem „mezinárodní přeprava” každá přeprava, uskutečněná na území nejméně dvou smluvních stran vozidly definovanými pod písmenem a).
Článek 2
(1)  S výjimkou ustanovení článku 4 odst. 3 nesmějí být nebezpečné věci, které jsou podle přílohy A vyloučeny z přepravy, předmětem mezinárodní přepravy.
(2)  Mezinárodní přepravy jiných nebezpečných věcí jsou dovoleny, jsou-li splněny
a)  podmínky, které stanoví příloha A pro tyto věci, zejména pro jejich balení a označení,
b)  podmínky, které stanoví příloha B, zejména pro konstrukci, vybavení a provoz vozidla přepravujícího tyto věci, s výjimkou ustanovení článku 4 odst. 2.
Článek 3
Přílohy této Dohody jsou její nedílnou součástí.
Článek 4
(1)  Každá smluvní strana si ponechává právo upravit nebo zakázat
Nahrávám...
Nahrávám...