dnes je 18.7.2024

Input:

č. 63/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: podání kasační stížnosti po zastavení odvolacího řízení ze zákona

č. 63/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: podání kasační stížnosti po zastavení odvolacího řízení ze zákona
k § 129 odst. 3 soudního řádu správního
Právo podat kasační stížnost podle § 129 odst. 3 s. ř. s. se vztahuje pouze na případy, kdy bylo před účinností soudního řádu správního podáno odvolání směřující proti rozhodnutí krajského soudu o opravném prostředku, tedy na rozhodnutí soudu, jímž bylo napadené správní rozhodnutí buď potvrzeno, nebo rozhodnutí správního orgánu bylo zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení, popřípadě jímž bylo jiným zákonem stanoveným způsobem rozhodnuto o skončení přezkumného řízení. Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka rozhodnutím ve shora uvedeném smyslu není.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2003, čj. 1 Ads 18/2003-66)
Věc: Stanislav M. v B. proti České správě sociálního zabezpečení o úpravu částečného invalidního důchodu, o kasační stížnosti žalobce.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2000 bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, kterým byl žalobci upraven vyplácený částečný invalidní důchod. Dne 5. 6. 2000 bylo soudu doručeno podání žalobce označené jako odvolání. Krajský soud zjistil ze znaleckého posudku založeného v jiném soudním spisu, že žalobce není schopen chápat smysl jednání před soudem, a ustanovil mu usnesením pro toto řízení opatrovníka. Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, v němž požádal, aby mu k obraně jeho práv byl ustanoven zástupce.
Spis k rozhodnutí o odvolání proti usnesení krajského soudu o ustanovení opatrovníka byl dne 19. 12. 2002 předložen Vrchnímu soudu v Olomouci; vrchní soud žalobci sdělil, že o jeho odvolání se nepodaří do 31. 12. 2002 rozhodnout. Poučil jej zároveň o tom, že v důchodových věcech budou odvolací řízení u vrchních soudů, o nichž nebude rozhodnuto do 31. 12. 2002, s ohledem na novou právní úpravu správního soudnictví ze zákona zastavena a že účastníci takových řízení mohou do 31. 1. 2003 podat proti rozhodnutí krajského soudu, které bylo napadeno odvoláním, kasační stížnost. Žalobce tak učinil podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 3. 1. 2003, v němž napadl usnesení krajského soudu o ustanovení opatrovníka z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a c) s. ř. s. a v němž současně požádal o ustanovení zástupce. Ten byl žalobci ustanoven; krajský soud se pak
Nahrávám...
Nahrávám...