dnes je 15.7.2024

Input:

63/1991 Sb., Zákon o ochraně hospodářské soutěže, ve znění účinném k 1.1.2001, platné do 30.6.2001

č. 63/1991 Sb., Zákon o ochraně hospodářské soutěže, ve znění účinném k 1.1.2001, platné do 30.6.2001
ZÁKON
ze dne 30. ledna 1991
o ochraně hospodářské soutěže
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
495/1992 Sb.
(k 29.10.1992)
mění, doplňuje
286/1993 Sb.
(k 29.11.1993)
mění, doplňuje
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 2, § 18, § 20 - slova „orgány obcí” nahrazuje slovy „orgány územních samosprávných celků”)
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
(1)  Účelem tohoto zákona je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen „zboží”) proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen „narušování”).
(2)  Ochranu hospodářské soutěže proti nekalé soutěži upravují zvláštní předpisy.1)
§ 2
(1)  Tento zákon se vztahuje na
a)  fyzické a právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen „soutěžitelé”),
b)  orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků, pokud jde o jejich působnost, která přímo nebo nepřímo souvisí s hospodářskou soutěží.
(2)  Na svazy podnikatelů, komory, živnostenská společenstva a jiné formy sdružování podnikatelů (dále jen „sdružení podnikatelů”), pokud jejich činnost může ovlivňovat hospodářskou soutěž, se ustanovení tohoto zákona použijí obdobně.
(3)  Tento zákon se vztahuje i na činnost a jednání, k nimž došlo v cizině, pokud se jejich účinky projevují na tuzemském trhu.
(4)  Pokud z mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného, nevztahuje se tento zákon na jednání, jejichž účinky se projevují na zahraničním trhu.
Oddíl druhý
Nedovolené narušování soutěže
Dohody narušující soutěž
§ 3
(1)  Veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody”), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže na trhu zboží, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud ministerstvo pro hospodářskou soutěž (dále jen „ministerstvo”) nepovolilo výjimku.
(2)  Zakázanými ve smyslu ustanovení odstavce 1 jsou zejména dohody, popřípadě jejich části, obsahující
a)  přímé nebo nepřímé určení cen, popřípadě jiných obchodních podmínek,
b)  závazek omezení nebo kontroly výroby, odbytu, technického vývoje nebo investic,
c)  rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů,
d)  závazek alespoň jednoho z účastníků, že smlouvy s kupujícími budou vázané podmínkou, že kupující odeberou i další plnění, které s požadovaným předmětem plnění ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí,
e)  závazek účastníků, že vůči jednotlivým odběratelům budou při plnění stejného charakteru uplatňovány rozdílné obchodní podmínky, kterými budou někteří kupující v hospodářských vztazích znevýhodněni (diskriminace),
f)  závazek omezit přístup na trh soutěžitelům, kteří nejsou členy dohody.
(3)  Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část dohody, je neplatná jen tato její část, pokud z obsahu dohody nevyplývá, že ji nelze oddělit od ostatního obsahu.
(4)  Zákaz dohod podle odstavce 1 se nevztahuje na dohody, jejichž předmětem je
a)  jednotné používání obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, s výjimkou dohod o cenách či jejich složkách,
b)  racionalizace hospodářské činnosti, zejména její specializací, pokud nevede k podstatnému omezení soutěže na trhu,
c)  podíl na zásobování trhu daného
Nahrávám...
Nahrávám...