dnes je 13.6.2024

Input:

č. 621/2005 Sb. NSS, Stavební řízení: dodatečné povolení části stavby

č. 621/2005 Sb. NSS
Stavební řízení: dodatečné povolení části stavby
k § 88 odst. 1 písm. b) a § 139 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
I. Předmětem řízení o odstranění stavby a rozhodnutí o dodatečném povolení může být buď stavba jako celek, nebo pouze její část [§88 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 139 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona]; z hlediska procesního postupu je lhostejné, zda předmětem řízení je stavba nebo její část.
II. Stavební zákon umožňuje povolit či dodatečně povolit pouze část stavby, aniž by takové rozhodnutí bylo jakkoli vázáno na právní režim zbytku stavby; předpokladem pro vydání rozhodnutí o dodatečném povolení části stavby je proto pouze splnění kritérií stanovených v § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, nikoli skutečnost, zda zbytek stavby, resp. ostatní části stavby jako celku, byly pravomocně povoleny nebo dodatečně povoleny.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2005, čj. 3 As 45/2004-121)
Věc: Jaroslav K. v P. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje, za účasti osob zúčastněných na řízení Města Plzně a Dagmar K. v P., o dodatečné povolení stavby, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 31. 7. 2000 vydal Magistrát města Plzně (dále jen „stavební úřad“) stavební povolení, kterým povolil stavbu „Propojení u R“ v rozsahu stavebních objektů uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Mezi těmito stavebními objekty, na něž se stavební povolení vztahuje, nejsou stavební objekty SO 209 a SO 210.
Dne 20. 8. 2002 byla stavebnímu úřadu doručena žádost o „dodatečné povolení změny stavby“, povolené stavebním povolením ze dne 31. 7. 2000, v rozsahu stavebních objektů SO 209 (podchod pro pěší komunikaci a cyklistický provoz) a SO 210 (lávka pro pěší).
Stavební úřad rozhodnutím ze dne 4.12. 2002 s odkazem na § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona dodatečně povolil stavbu „Propojení u R“ sestávající ze stavebního objektu 209 a stavebního objektu 210.
Krajský úřad Plzeňského kraje žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 3. 4. 2003 změnil rozhodnutí stavebního úřadu tak, že dodatečně povolil část stavby „Propojení u P.“ v rozsahu SO 209 - Podchod pod rampou 102 A, a SO 210, které byly postaveny v rámci provádění stavby „Propojení u P.“ v rozporu se stavebním povolením ze dne 31. 7. 2000. Ve zbytku žalovaný ponechal rozhodnutí beze změny.
Žalobu, kterou žalobce napadl rozhodnutí žalovaného, Krajský soud v Plzni zamítl. V důvodech konstatoval, že správní orgán k dodatečnému povolení stavby vůbec nepotřebuje zjišťovat, zda nabylo právní moci stavební povolení na jinou stavbu, popř. na stavbu v rámci jiných staveb, než které jsou předmětem řízení o odstranění stavby (jejich dodatečného povolení). Naopak podmínkou řízení o dodatečném povolení stavby je skutečnost, že stavba byla postavena bez stavebního povolení nebo ohlášení nebo v rozporu s nimi. Otázka právní moci původního stavebního povolení neměla pro rozhodnutí o dodatečném povolení staveb označených jako SO 209 a SO 210 význam. Námitka, podle níž správní orgán účelově vyčlenil ze stavebního řízení stavební objekty 209 a 210, které byly pro rozhodnutí o
Nahrávám...
Nahrávám...