dnes je 15.7.2024

Input:

60/2002 F.z., Pokyn č. D-244: Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem

60/2002 F.z., Pokyn č. D-244: Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem
POKYN č. D-244
Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem
 
Referent: Ladislav Capoušek, tel. 257 042 233
č.j. 471/129 497/2002
 
ze dne 18. listopadu 2002
Čl. 1
Tento pokyn upravuje podání daňových přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Při podání uvedených daňových přiznání se vychází z úpravy zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP”).
Čl. 2
Daňové přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, se podává správci daně podle § 40 odstavec 2 ZSDP na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisy „Daňové přiznání pro podání spolu s datovou zprávou neopatřenou zaručeným elektronickým podpisem” označené „25 5520/DPH MFin 5520/DPH - vzor č. 1, 25 5520/DNE MFin 5520/DNE - vzor č. 1 nebo 25 5520/DSL MFin 5520/DSL - vzor č. 1”, (dále jen „e-tiskopis daňového přiznání”). Takovéto daňové přiznání lze podat pouze prostřednictvím programu, který je umístěn na internetové stránce ministerstva financí http://www.mfcr.cz/. E-tiskopis daňového přiznání je vytisknut uvedeným programem až po zpracování daňového přiznání v uvedeném programu a po jeho uložení na disketu nebo po odeslání prostřednictvím sítě Internet.
Čl. 3
Byla-li při podání daňového přiznání odeslána datová zpráva prostřednictvím sítě Internet je za den podání daňového přiznání považován den, kdy byl e-tiskopis daňového přiznání, při splnění ostatních podmínek pro podání, podán správci daně. Bude-li podání datové zprávy prostřednictvím sítě Internet učiněno ve lhůtě pro podání, přičemž e-tiskopis daňového přiznání bude podán ve lhůtě 3 dnů po lhůtě pro podání, správce daně bude s ohledem na výhody, které pro něj vyplývají z elektronického doručení daňového přiznání, postupovat stejně, jako kdyby dnem doručení e-tiskopisu daňového přiznání byl den přijetí datové zprávy na technickém zařízení správce daně.
Byla-li při podání daňového přiznání datová zpráva podána na disketě, je za den podání daňového přiznání považován den, kdy byl e-tiskopis a technický nosič dat, za splnění ostatních podmínek pro podání, podán správci daně.
Čl. 4
Nebude-li podání daňového přiznání na e-tiskopisu daňového přiznání úplné, tj. tiskopis i datová zpráva, postupuje správce daně analogicky podle § 21 odstavec 8, tj. vyzve daňový subjekt k doplnění podání.
Čl. 5
Při podání daňového přiznání podle čl. 2 a 3 musí být datová zpráva na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí, který je přesně specifikován na stránce WWW aplikace MF pro „Elektronické zpracování písemností pro správu daní” v části technické informace pod názvem „Formát s oddělovači” nebo „Formát XML”.
Nahrávám...
Nahrávám...