dnes je 17.7.2024

Input:

55/2001 F.z., Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací

55/2001 F.z., Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
Opatření
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Eminger, tel. 5704 4007
Č. j.: 283/77 226/2001
 
ze dne 26. října 2001
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze územní samosprávné celky, tj. kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované příspěvkové organizace.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha k čj. 283/77 226/2001
Pokyny
Ministerstva financí k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
Oddíl I
Územní samosprávné celky
A. Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy týkající se roku 2001. Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžních ústavů, dále je nutno vyúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2001 v souladu s variantou A nebo variantou B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, zálohy poskytnuté jednak pracovníkům, jednak organizačním složkám územního samosprávného celku, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec roku 2001, tvorbu zdrojů k profinancovanému hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku.
2. Územní samosprávné celky vyúčtují vrácení nespotřebovaných finančních prostředků z vkladového výdajového účtu na základní běžný účet, takže vkladový výdajový účet musí být po tomto převodu bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 232 - Vkladový výdajový účet, rozpočtová položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů.
3. Územní samosprávné celky provedou převod zůstatku příjmového účtu na základní běžný účet. Po tomto převodu je příjmový účet bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 235 - Příjmový účet, rozpočtová položka 5345 - Neinvestiční převody vlastním rozpočtovým účtům. Odvedené příjmy se zaúčtují na vrub účtu 231 - Základní běžný účet, rozpočtová položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků.
4. Územní samosprávné celky zaúčtují úhrn profinancovaných výdajů uskutečněných z
Nahrávám...
Nahrávám...