dnes je 17.7.2024

Input:

55/1950 Sb., Zákon o užívání a změně jména a příjmení, ve znění účinném k 24.11.1990, platné do 30.6.2001

č. 55/1950 Sb., Zákon o užívání a změně jména a příjmení, ve znění účinném k 24.11.1990, platné do 30.6.2001
ZÁKON
ze dne 18. května 1950
o užívání a změně jména a příjmení.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
88/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší (§ 7)
367/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
nepřímo, změna kompetencí
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Užívání jména a příjmení.
(1)  Občan má právo a povinnost užívat jména a příjmení, kterými jest zapsán v matrice.
(2)  Je-li zapsáno v matrice více jmen, platí v úředním styku zásadně jméno uvedené na prvním místě, pokud neplyne z matriky něco jiného.
Změna jména a příjmení.
§ 2.
Změnu jména nebo příjmení může povolit na žádost okresní národní výbor, nebrání-li tomu zájem společnosti a jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.
§ 3.
Mají-li manželé společné příjmení, je třeba k žádosti o změnu příjmení jednoho manžela souhlasu druhého manžela. Povolená změna příjmení se vztahuje na oba manžely a na nezletilé děti.
§ 4.
Mají-li rodiče různá příjmení, vztahuje se změna příjmení toho z rodičů, jehož příjmení mají nebo mají mít nezletilé děti, na tyto děti jen tehdy, projeví-li s tím souhlas druhý z rodičů; nesouhlasí-li, rozhodne soud.
Přechodná ustanovení.
§ 5.
Ženy, které uzavřely manželství před 1. lednem 1950, mohou používat vedle příjmení, jehož nabyly při uzavření manželství, nebo místo tohoto příjmení svého příjmení, jež měly před uzavřením manželství, jsou-li pod takovým příjmením ve veřejnosti známy. Tato výjimka platí však jen pro ženy, které oznámí do šesti měsíců po vyhlášení tohoto zákona okresnímu národnímu výboru svého bydliště, kterého nebo kterých příjmení a v jakém pořadí chtějí napříště v úředním styku užívat.
§ 6.
Žádosti o změnu jména nebo příjmení,
Nahrávám...
Nahrávám...