dnes je 17.7.2024

Input:

539/1992 Sb., Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 539/1992 Sb., Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 1992
o puncovnictví a zkoušení drahých kovů
(puncovní zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
19/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
nové znění § 39 odst. 2
127/2003 Sb.
(1.1.2004)
celkem ke všem datům 90 novelizačních bodů
127/2003 Sb.
(1.7.2004)
v § 11 vkládá nový odst. 3,
v § 37 nové znění odst. 3
127/2003 Sb.
(1.5.2004)
v § 11 vkládá nový odst. 4, v § 50 doplňuje odst. 2
ÚZ 15/2004 Sb.
 
 
157/2006 Sb.
(k 1.5.2006)
mění § 40a, § 41, § 50
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 43 odst. 2 vkládá písm. k) a mění § 48
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 35 odst. 1 písm. a)
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 11 odst. 1 a § 27
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 43, § 44 a § 45
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
§ 1
Předmět úpravy
Zákon upravuje
a)  puncovnictví a zkoušení drahých kovů,
b)  práva a povinnosti právnických a fyzických osob, které vyrábějí, prodávají nebo jinak uvádějí na trh výrobky z drahých kovů.
Vymezení pojmů
§ 2
Drahé kovy
Drahými kovy jsou pro účely tohoto zákona zlato, stříbro, platina, paladium, iridium, rhodium, ruthenium a osmium.
§ 3
Výrobky z drahých kovů
(1)  Za výrobky z drahých kovů se pro účely tohoto zákona považují
a)  klenotnické, bižuterní, medailérské a jiné zlatnické a stříbrnické výrobky ze slitin zlata, stříbra nebo platiny, které mohou být kombinovány s přírodními či syntetickými kameny, perlami, smaltem, korálem, sklem a jinými nekovovými materiály (dále jen „zboží”),
b)  klenotnické slitiny, polotovary a pájky z drahých kovů (dále jen „klenotnické slitiny”), určené pro výrobu a opravy zboží,
c)  slitiny z drahých kovů užívané v péči o chrup (dále jen „dentální drahé kovy”),
d)  české mince z drahých kovů vydané podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen „české mince”)
e)  lístkové zlato a stříbro,
f)  opotřebené, neúplné nebo poškozené zboží obchodované zpravidla za cenu v něm obsaženého drahého kovu (dále jen „zlomky”).
(2)  Za zboží se pro účely tohoto zákona nepovažují
a)  výrobky ze zlata o ryzosti nižší než 333/1000,
b)  výrobky ze stříbra o ryzosti nižší než 500/1000,
c)  výrobky z platiny o ryzosti nižší než 800/1000,
d)  přístroje, nástroje a jiné předměty z drahých kovů určené k technickým, vědeckým, laboratorním, vyučovacím nebo obdobným účelům, bez ohledu na jejich ryzost.
(3)  Zboží je dovoleno v tuzemsku vyrábět nebo ze zahraničí pro obchodování v tuzemsku dovážet, jen pokud má zákonnou ryzost, stanovenou tímto zákonem (§ 5).
§ 4
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  tuzemským zbožím z boží vyrobené v tuzemsku po nabytí účinnosti tohoto zákona včetně zboží, které vzniklo podstatnou úpravou jiného zboží,
b)  cizím zbožím zboží dovezené ze zahraničí po nabytí účinnosti tohoto zákona podnikatelem,2) jehož předmět podnikání zahrnuje obchodování s výrobky z drahých kovů (dále jen „obchodník”),
c)  starým zbožím zboží předkládané k puncovní kontrole v jednotlivých kusech různých vzorů, a které
- je staršího nebo neuvedeného původu, nebo
- neprošlo tuzemskou puncovní kontrolou, nebo
- je předkládáno jinou osobou než jeho výrobcem anebo dovozcem, nebo
- je předkládáno osobou bez živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání,
d)  opraveným zbožím úředně označené zboží, u kterého musí být při opravě vyměněna součást označená puncovní značkou, nebo u kterého při opravě musí být puncovní značka poškozena pokud objednatel opravy písemně nepožádal, aby oprava byla provedena bez úředního označení,
e)  registrovanou slitinou klenotnická slitina, která je zapsaná v seznamu registrovaných slitin (§ 49),
f)  výrobcem podnikatel,2) jehož předmět podnikání zahrnuje výrobu nebo
Nahrávám...
Nahrávám...