dnes je 15.7.2024

Input:

50/1976 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném k 1.7.2006, platné do 31.12.2006

č. 50/1976 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném k 1.7.2006, platné do 31.12.2006
ZÁKON
ze dne 27. dubna 1976
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
137/1982 Sb.
(k 1.1.1983)
nepřímo, kompetence
103/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
mění
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
nepřímo, kompetence
262/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
mění, doplňuje
360/1992 Sb.
(k 7.7.1992)
ruší § 43, 45 a 46;
§ 46a nabývá účinnosti
43/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
mění, doplňuje
19/1997 Sb.
(k 26.2.1997)
doplňuje
83/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění, doplňuje
ÚZ 197/1998 Sb.
 
 
nález ÚS
95/2000 Sb.
(k 31.12.2000)
ruší ustanovení § 78 odst. 1
nález ÚS
96/2000 Sb.
(k 21.4.2000)
ruší § 139 písm. c)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (17 novelizačních bodů)
151/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
v § 56 vkládá nové písm. h), v § 76 se odst. 3 zrušuje, v § 143 se odst. 3 ruší
239/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 2 odst. 1 doplňuje písm. l)
59/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění § 13, § 25 odst. 2, § 30, § 31, § 78 odst. 1, § 80 odst. 1, v § 84 doplňuje odst. 4
ÚZ 109/2001 Sb.
 
 
254/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 143 odst. 4 písm. b)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, též ruší § 119a 25 novelizačních bodů
nález ÚS
405/2002 Sb.
(k 6.9.2002)
ruší slova: „od 500 000 Kč”
v § 106 odst. 3
422/2002 Sb.
(k 27.9.2002)
vkládá § 31a, mění § 34 odst. 3, doplňuje slova v § 59 odst. 1, vkládá § 137a
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 139b odst. 11 vkládá slova - dosud neuvedeno
218/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
mění § 136
nález ÚS
300/2004 Sb.
(k 14.5.2004)
ruší slova: „od 200 000 Kč”
v § 106 odst. 2
437/2004 Sb.
(k 26.7.2004)
mění § 14, 25, 26, 29 a 136
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 56 mění písm. b) a g) a doplňuje písm. j) a k)
186/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 111 a vkládá § 111a až § 111c
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Oddíl 1
Cíle a úkoly územního plánování
§ 1
(1)  Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.
(2)  Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší.
§ 2
(1)  Územní plánování zahrnuje tyto úkoly a činnosti
a)  stanoví limity využití území,
b)  reguluje funkční a prostorové uspořádání území,
c)  určuje nutné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území a stanoví způsob jeho dalšího využití,
d)  vymezuje chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, pokud nevznikají podle zvláštních předpisů jinak, a zabezpečuje ochranu všech chráněných území, chráněných objektů, oblastí klidu a ochranných pásem,
e)  určuje zásady a podmínky pro věcnou a časovou koordinaci místně soustředěné výstavby jednoho nebo více stavebníků,
f)  posuzuje a hodnotí územně technické důsledky připravovaných staveb a jiných opatření v území a navrhuje nezbytný rozsah staveb a opatření, které podmiňují jejich plné využití,
g)  řeší umístění staveb, stanoví územně technické, urbanistické a architektonické zásady pro jejich projektové řešení a realizaci,
h)  navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho společensky nejefektivnější urbanistický rozvoj,
i)  vytváří podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení území,
j)  navrhuje pořadí výstavby a využití území,
k)  navrhuje územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního uspořádání a využití území,
l)  vymezuje území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva.
(2)  Územní plánování vychází z poznatků přírodních, technických a společenských věd, z vlastních průzkumů a rozborů řešeného území, jakož i z dalších podkladů, které byly pro řešené území zpracovány.
(3)  Základními nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí.
Oddíl 2
Územně plánovací podklady
§ 3
Druhy územně plánovacích podkladů
(1)  Územně plánovací podklady slouží zejména pro zpracování nebo změnu územně plánovací dokumentace, a není-li tato dokumentace zpracována, pro územní rozhodování a pro sledování vývoje a vyhodnocování stavu a možností rozvoje území.
(2)  Územně plánovací podklady tvoří
a)  urbanistická studie, která řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území,
b)  územní generel, který řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení a krajiny,
c)  územní prognóza, která slouží k prověření možností dlouhodobého rozvoje území na základě rozboru územně technických podmínek, stavu životního prostředí území, demografických a sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje území,
d)  územně technické podklady, kterými jsou účelově
Nahrávám...
Nahrávám...