dnes je 15.7.2024

Input:

485/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 485/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 18. prosince 2000
o výši odměny správce obchodního závodu a správce nemovité věci, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů a o paušálně stanovené náhradě nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
329/2009 Sb.
(k 15.10.2009)
mění § 2
517/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(zrušen vyhl. č. 517/2021 Sb. k 1.1.2022)
Odměna a náhrada hotových výdajů správce závodu
§ 2
(1)  Rozhodne-li soud ve výkonu rozhodnutí postižením závodu, že bude nařízen prodej závodu v dražbě, základem pro určení odměny správce závodu je zjištěná cena závodu (§ 338n odst. 1 a 2 zákona). Odměna činí z částky
 
do 1 000 000 Kč
10 %,
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč
  5 %,
z přebývající částky až do 50 000 000 Kč
  2 %,
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč
  1 %,
z přebývající částky nad 100 000 000 Kč
  0,5 %.
(2)  Rozhodne-li soud, že výkon rozhodnutí postižením závodu bude pokračovat správou závodu, použije se na odměnu správce závodu § 4a odst. 1 a 2 obdobně.
(3)  Odměna správce závodu činí nejméně 45 000 Kč.
§ 3
Pokud v řízení o výkon rozhodnutí prodejem závodu bylo činno několik správců závodu, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající rozsahu a délce doby jeho činnosti.
§ 4
(1)  Správce závodu má vedle nároku na odměnu také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce, zejména na cestovní výdaje, poštovné, znalecké posudky, překlady, opisy a fotokopie.
(2)  Výše náhrady cestovních výdajů se řídí výší této náhrady stanovené zvláštními právními předpisy o cestovních náhradách.1)
(3)  Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními předpisy o odměnách znalců a tlumočníků.2)
(4)  Účelně vynaložené náklady na poštovné, překlady, opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši.
Odměna a náhrada hotových výdajů správce nemovité věci
§ 4a
(1)  Základem pro určení měsíční odměny správce nemovité věci je jedna třetina výše příjmů, které soud získal správou nemovité věci v průběhu 3 po sobě jdoucích měsíců. Netrvala-li správa celé 3 po sobě jdoucí měsíce, je základem pro určení měsíční odměny výše příjmů získaných správou nemovité věci za celé měsíce dělená počtem těchto měsíců. Netrvala-li správa ani celý měsíc, je základem pro určení odměny výše příjmů získaných správou nemovité věci.
(2)  Odměna správce nemovité věci činí 10 % ze základu.
(3)  Odměna
Nahrávám...
Nahrávám...