dnes je 18.7.2024

Input:

478/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.2.2023

č. 478/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.2.2023
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 14. prosince 2000,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
55/2003 Sb.
(k 28.2.2003)
mění § 16, § 17, vkládá nové §§ 17a, § 17b,§ 17c a § 24a
281/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 26 novelizačních bodů
281/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 9 a § 10
269/2012 Sb.
(k 23.8.2012)
mění § 1, § 1a, § 1b, § 2, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 23a; vkládá nový § 15a; ruší § 4 až § 6
269/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 13 písm. d) a ruší § 24 a přílohy č. 1 a 3
106/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
307/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
mění § 12
304/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 29 novelizačních bodů
370/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 1, § 1a, § 1b a § 2; ruší § 3
26/2023 Sb.
(k 1.2.2023)
mění § 11, § 15, § 15a, § 23a a přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Náležitosti dokladu o nákladu
[K § 3 písm. b) zákona]
(1)  V případě provozování silniční dopravy pro cizí potřebu doklad o nákladu obsahuje
a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název dopravce, jeho sídlo a identifikační číslo,
b)  státní poznávací značku vozidla, které přepravuje náklad,
c)  jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název osoby, která je objednatelem přepravy,
d)  jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název osoby, které je náklad určen,
e)  druh a hmotnost nákladu,
f)  místo a datum nakládky a
g)  místo a předpokládané datum vykládky.
(2)  V případě provozování silniční dopravy pro vlastní potřebu doklad o nákladu obsahuje
a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název dopravce, jeho sídlo a identifikační číslo a
b)  druh a hmotnost nebo množství nákladu.
§ 1a
Způsob zaznamenávání údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 3 zákona
(K § 3a odst. 8 zákona)
(1)  Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného digitálním tachografem podle čl. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „digitální tachograf”) využije režim mimo působnost (OUT)4) , který se zadá do digitálního tachografu před zahájením přepravy.
(2)  Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného analogovým tachografem podle čl. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „analogový tachograf”) na záznamový list před zahájením přepravy ručně uvede režim mimo působnost (OUT)4) s uvedením času zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost (OUT)4) se na záznamový list ručně uvede čas ukončení této přepravy.
(3)  Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým zařízením se uvede
a)  před zahájením přepravy
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla,
2.  státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava, a
3.  místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na počátku záznamu,
b)  po ukončení přepravy místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na konci záznamu,
c)  při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku.
§ 1b
Způsob zaznamenávání údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u
Nahrávám...
Nahrávám...