dnes je 17.7.2024

Input:

449/2001 Sb., Zákon o myslivosti, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 449/2001 Sb., Zákon o myslivosti, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o myslivosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 35 odst. 2, § 40 a 42 odst. 1, § 45 odst. 1 písm. v), § 57 odst. 3 až 5, § 60, § 61 a § 69
59/2003 Sb.
(k 28.2.2003)
mění 39 novelizačních bodů
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 64 mění odst. 9
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 25 odst. 1 a 2, § 28 odst. 3 písm. h)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění v § 12 odst. 5, § 35, § 47
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 28 a vkládá nový § 60a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 64 odst. 9
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 odst. 3
501/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 62 odst. 2
170/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 45 odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 27 odst. 2 písm. b)
357/2014 Sb.
(k 1.4.2015)
mění § 59 a § 62
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 14 odst. 1 písm. i) a § 63; nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 6 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 14, § 35, § 47, § 63, § 64; vkládá § 48a a § 64a
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 2 písm. e) a § 41 odst. 1
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 58 odst. 2
277/2019 Sb.
(k 1.1.2023)
mění - dosud neuvedeno
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
314/2019 Sb.
(k 28.11.2021)
ve znění zák. č. 364/2021 Sb.
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 60a
284/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 9 a § 58 - dosud neuvedeno
364/2021 Sb.
(k 28.11.2021)
ruší všechny změny provedené zák. č. 314/2019 Sb.
364/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1, § 2, § 4, § 11, § 14, § 35, § 41, § 42, § 44, § 45, § 46, § 59, § 62 a § 68
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a účel úpravy
(1)  Tento zákon upravuje
a)  chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky,
b)  výjimečné držení zvěře v zajetí,
c)  dovoz a vývoz živé zvěře,
d)  dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území České republiky,
e)  tvorbu a využití honiteb,
f)  postavení a právní poměry honebního společenstva,
g)  ochranu myslivosti,
h)  užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře,
i)  regulaci stavů zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních pozemcích,
j)  podmínky usmrcování živočichů, kteří nejsou zvěří a vyžadují regulaci (dále jen „živočich vyžadující regulaci”),
k)  náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu škody způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních,
l)  kontrolu ulovené zvěře,
m)  výkon státní správy myslivosti, dozoru a správní tresty za neplnění nebo porušení povinností,
n)  státní podporu udržení historické a kulturní úrovně a tradic české myslivosti.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na jedince druhů zvěře, které jsou drženy v uznaných farmových chovech a které jsou považovány za hospodářská zvířata.1) ,2
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  myslivostí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví,
b)  zvěří obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v písmenech c) a d),
c)  druhy zvěře, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,3) nebo druhy zvěře, které jsou zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních právních předpisů4) a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle těchto předpisů:
-  savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká (Felis silvestris), los evropský (Alces alces), medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), tchoř stepní (Mustela eversmannii), vlk euroasijský (Canis lupus), vydra říční (Lutra lutra),
-  ptáci: čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), havran polní (Corvus frugilegus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus), kopřivka obecná (Anas strepera), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), koroptev polní (Perdix perdix), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), křepelka polní (Coturnix coturnix), lžičák pestrý (Anas clypeata), moták pochop (Circus aeruginosus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), raroh velký (Falco cherrug), sluka lesní (Scolopax rusticola), sojka obecná (Garrulus glandarius), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Lyrurus tetrix), volavka popelavá (Ardea cinerea), výr velký (Bubo bubo),
d)  druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem:
- 
Nahrávám...
Nahrávám...