dnes je 18.7.2024

Input:

č. 44/2004 Sb. NSS, Rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci

č. 44/2004 Sb. NSS
Rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci
k § 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. (v textu též „zákon o půdě“)
k § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
Jestliže předmětem správního řízení byl soukromoprávní nárok, rozhodne o něm k žalobě meritorně soud v občanském soudním řízení, nikoliv ve správním soudnictví [§ 68 písm. b) s. ř. s. ]. To platí i tehdy, napadali žalobce v takové věci rozhodnutí správního orgánu o nepovolení obnovy správního řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2003, čj. 7 A 30/2001-24)
Věc: Anna Š. ve V. proti Ministerstvu zemědělství o povolení obnovy řízení ve věci nepřiznání vlastnictví k nemovitostem.

Okresní pozemkový úřad v Prachaticích svým rozhodnutím ze dne 8. 7. 1998 nepřiznal žalobkyni vlastnické právo k nemovitostem. Jeho rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 20. 1. 1999. Žalobkyně podala návrh na povolení obnovy řízení, který Okresní pozemkový úřad v Prachaticích dne 7. 11. 2000 zamítl. Odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí Ministerstvo zemědělství - Ústřední pozemkový úřad dne 15. 1. 2001 zamítlo žalobou napadeným rozhodnutím a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo, jelikož nebyla naplněna žádná z podmínek obnovy řízení stanovená v § 62 spr. ř.
Žalobkyně v žalobě doručené Vrchnímu soudu v Praze dne 7. 3. 2001 namítala nezákonnost rozhodnutí žalovaného, neboť meritorní rozhodnutí správního orgánu I. instance vycházelo z nesprávně zjištěného skutečného stavu věci a žalobkyně v návrhu na povolení obnovy řízení označila nové skutečnosti a důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí o restitučním nároku.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl podle § 46 odst. 2 s. ř. s.
Z odůvodnění:
V daném případě jde o věc, která na Nejvyšší správní soud přešla podle § 132 s. ř. s. z Vrchního soudu v Praze. Nejvyšší správní soud ve věcech neskončených vrchními soudy dokončí řízení zahájená před
Nahrávám...
Nahrávám...