dnes je 23.7.2024

Input:

424/1991 Sb., Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 424/1991 Sb., Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 2. října 1991
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
468/1991 Sb.
(k 22.11.1991)
mění
68/1993 Sb.
(k 15.2.1993)
mění, doplňuje
189/1993 Sb.
(k 15.7.1993)
doplňuje
117/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
mění, doplňuje
ÚZ 118/1994 Sb.
 
 
nález ÚS
296/1995 Sb.
(k 21.12.1995)
ruší § 18 odst. 2, 3, 4 a 5; v § 18 odst. 1 ruší slova „a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu”;
(k 1. 1. 1997)
ruší § 17 odst. 2 a 3
322/1996 Sb.
(k 1.1.1997)
mění, doplňuje
340/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, 21 novelizační bod
ÚZ 65/2001 Sb.
 
 
nález ÚS
98/2001 Sb.
(k 14.3.2001)
ruší ust. § 20 odst. 4 věty druhé, v § 20 odst. 7 slova „na mandát poslance nebo senátora činí ročně 1 000 000 Kč a”
104/2001 Sb.
(k 21.3.2001)
mění § 20 odst. 7, 8 a 11
170/2001 Sb.
(k 22.5.2001)
mění 20 odst. 6 a 7
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 7, § 14, § 16a a § 20a
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 8 mění odst. 3
556/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
19 novelizačních bodů, nová přechodná ust.
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 6 odst. 2, § 9 odst. 3 písm. b) a e), § 18 odst. 1 písm. d) a f)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 9 odst. 3 písm. f) a § 12 odst. 4
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 8 odst. 8, § 9 a § 18 odst. 1
345/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 20 odst. 7
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 12 odst. 1 a 2
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 17 odst. 4 písm. e)
302/2016 Sb.
(k 21.9.2016)
mění § 19, § 19a; vkládá nové § 19b až § 19e
302/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění
302/2016 Sb.
(k 1.1.2019)
nabývá účinnosti ustanovení § 19e odst. 3 písm. f)
302/2016 Sb.
(k 1.1.2020)
nabývá účinnosti ustanovení § 19c odst. 3 písm. f)
302/2016 Sb.
(k 20.11.2017)
(prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky následujícího po dni vyhlášení zákona č. 302/2016 Sb.)
mění § 17 odst. 8 písm. j), § 20 a § 20a odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 19f, § 19j, § 19k a § 19l
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 17 odst. 7
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 8, § 9 a ruší § 19m
253/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nové přechodné ustanovení
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 19l, § 20, § 20a a § 20b; nové přechodné ustanovení
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1)  Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „strany a hnutí”). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen.1a)
(2)  K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů
a)  ve spolcích,
b)  k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitých povolání,
c)  v církevních a náboženských společnostech.
§ 2
(1)  Strany a hnutí podléhají registraci podle tohoto zákona.
(2)  Členem strany a hnutí mohou být pouze fyzické osoby.
(3)  Členem strany a hnutí může být občan starší 18 let, může být však členem pouze jedné strany nebo hnutí.
(4)  Ustanovení zvláštních zákonů o neslučitelnosti členství nebo funkcí ve stranách a hnutích s výkonem jiných činností či funkcí nejsou tímto zákonem dotčena.
§ 3
(1)  Strany a hnutí jsou právnickými osobami. Státní orgány mohou do jejich postavení a činnosti zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.
(2)  Nikdo nesmí být nucen k členství ve stranách a hnutích. Ze strany a hnutí může každý svobodně vystoupit.
(3)  Nikdo nesmí být omezován ve savých právech proto, že je členem strany a hnutí, že se účastní jejich činnosti nebo je podporuje anebo že stojí mimo ně.
§ 4
Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí,
a)  které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základu státu,
b)  které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány,
c)  které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů,
d)  jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů.
§ 5
(1)  Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.
(2)  Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky.
(3)  Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích nebo v případech stanovených zvláštními zákony2) je nepřípustné.
Vznik strany a hnutí
§ 6
(1)  Strana a hnutí vznikají registrací nebo na základě skutečností, které ji nahrazují (§ 8 odst. 4 a 6 a § 21).
(2)  Návrh na registraci strany a hnutí (dále jen „návrh na registraci”) podává nejméně tříčlenný přípravný výbor strany a hnuti (dále jen „přípravný výbor”), který je oprávněn vyvíjet pouze činnost směřující ke vzniku strany a hnutí. Členy přípravného výboru musí být občané, kteří dosáhli věku 18 let. Návrh na registraci podepíší všichni členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, data
Nahrávám...
Nahrávám...