dnes je 23.7.2024

Input:

4/2000 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny

4/2000 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
Opatření,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: JUDr. Huleš, tel. 5704 3377
Čj. 282/78 182/1999
 
ze dne 22. prosince 1999
(1)  Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny.
(2)  Změny podle odstavce 1 tvoří přílohu tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Zrušují se
1.  Opatření č. j. 282/55 997/1998 ze dne 20, srpna 1998, Finanční zpravodaj č. 9/1998.
2.  Opatření č. j. 282/93 942/1998 ze dne 7. ledna 1999, Finanční zpravodaj č. 1/1 1999.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
 
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
 
Příloha opatření č. j. 282/78 182/1999
Opatření č. j. V/2 -25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření č. j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, opatření č. j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření č. j. 282/55 997/1998 ze dne 20. srpna 1998 a opatření č. j. 282/93 942/1998 ze dne 7. ledna 1999, se mění takto:
Čl. I
1.
V opatření č. j. V/2 - 25 430/1992, ve znění pozdějších předpisů, v Čl. I odst. 1 se doplňuje druhá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: „Toto opatření se vztahuje také na Kancelář („Česká kancelář pojistitelů”) podle zvláštního právního předpisu.1a)


1a Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).”.
Čl. II
2.
Opatření č. j. V/2 - 25 43011992, ve znění pozdějších předpisů, příloha Účtová osnova pro pojišťovny, se mění takto:
a)  doplňuje se účtová skupina a účty
1. 49 - Financování pojištění odpovědnosti
491 - Garanční fond Kanceláře
2. 726 - Nároky poškozených ze zákonného pojištění uplatněné u České pojišťovny, a.s.
727 -  Nároky poškozených z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatňované u Kanceláře
b)  zrušuje se účet
726 - Pohledávky z leasingu
Čl. III
3.
Opatření č. j. V/2 - 25 430/1992, ve znění pozdějších předpisů, příloha Postupy účtování pro pojišťovny část. A Obecná ustanovení, se mění takto:
a)  V Čl. I odst. 3 se slovo „využitelnosti” nahrazuje slovem „použitelnosti”.
b)  V Čl. Ia odst. 1 poznámka pod čarou č. 10) zní: „10) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).”.
c)  V Čl. Ia odst. 2 v první větě se za slova „zdroj než” vkládají slova „z účetnictví”.
d)  V Čl. Ia odst. 3 se za slovo „výhradně” vkládají slova „z účetnictví”.
e)  V Čl. Ia se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Dotacemi pro účely tohoto opatření se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů popřípadě z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků nebo obcí, z rozpočtových prostředků Gramové agentury, z programu PHARE nebo obdobného programu a z veřejného rozpočtu cizího státu (dále jen „dotace”). Dotace k
Nahrávám...
Nahrávám...