dnes je 17.7.2024

Input:

344/1992 Sb., Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění účinném k 1.7.2012

č. 344/1992 Sb., Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění účinném k 1.7.2012
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
103/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
ruší § 27 písm. k)
120/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění (43 novelizačních bodů)
ÚZ 172/2000 Sb.
 
 
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 2 odst. 4 písm. b)a pozn.č. 2d)
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 6a doplňuje odst. 3, v § 22 odst. 5
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 odst. 6, § 10 odst. 1, § 15 a § 27, vkládá nový § 19a, nové přechodné ustanovení
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 6a
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
vkládá nový § 22a
8/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění, celkem 15 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6a
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 4a
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1
(1)  Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen „katastr”).
(2)  Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen „nemovitosti”) zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu1) (dále jen „právní vztahy”) a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.
(3)  Katastr je zdrojem informací, které slouží
a)  k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,
b)  pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).
(4)  Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.
§ 2
(1)  V katastru se evidují
a)  pozemky v podobě parcel,
b)  budovy spojené se zemí pevným základem, a to
1.  budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,
2.  budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,
c)  byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona2) v budovách (dále jen „byty a nebytové prostory”),
d)  rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti (dále jen „vlastník”) nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru (dále jen „jiný oprávněný”),
e)  rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim,
f)  stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis.
(2)  V katastru se neevidují drobné stavby.2a)
(3)  Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty (dále jen „zemědělské pozemky”), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.
(4)  K nemovitostem evidovaným v katastru se do katastru zapisují
a)  právní vztahy zapisované podle zvláštního zákona,1)
b)  příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu,2b)
c)  právo hospodařit s majetkem státu2c) ,
d)  správa nemovitostí ve vlastnictví státu,2d)
e)  oprávnění městských částí hlavního města Prahy hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,2e)
f)  oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem statutárních měst,2f)
g)  správa nemovitosti, vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem2g)
Nahrávám...
Nahrávám...