dnes je 23.7.2024

Input:

330/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 330/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 5. září 2001
o odměně a náhradách soudního exekutora, správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou soudním exekutorem (exekutorský tarif)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
233/2004 Sb.
(k 30.4.2004)
mění § 1, § 5 a § 11,
vkládá § 22a
291/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 5 odst. 1, § 7, § 8, § 13 a § 22a odst. 1
nález ÚS
94/2007 Sb.
(k 27.4.2007)
v § 5 odst. 1 ruší větu druhou
330/2008 Sb.
(k 1.11.2008)
mění § 11, § 12 odst. 2; ruší v § 13 odst. 5; nové přechodné ustanovení
368/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 11 a § 13; nové přechodné ustanovení
63/2012 Sb.
(k 1.3.2012)
mění § 11 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 2, § 13, § 14; nové přechodné ustanovení
490/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 15 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
441/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 6 odst. 3, § 11 odst. 2 a § 13 odst. 3; nové přechodné ustanovení
517/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 14 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Soudní exekutor (dále jen „exekutor”) vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.
(2)  Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dále jen „dobrovolná dražba”). Další činností exekutora se rozumí rovněž správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení.
(3)  V odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora.
§ 2
(1)  V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.
(2)  V souvislosti s exekuční činností náleží exekutorovi vedle nároků podle odstavce 1 náhrada za ztrátu času.
§ 3
Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o vedení exekuce smluvní odměnu, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.
§ 4
Správci závodu nebo správci nemovité věci náleží za činnost při exekuci postižením závodu nebo při exekuci správou nemovité věci odměna a náhrada hotových výdajů.
ČÁST DRUHÁ
VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI
HLAVA I
ODMĚNA ZA VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI
Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky
§ 5
(1)  Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného.
(2)  Pokud při exekuci prodejem movitých věcí dochází k výplatě více pohledávek z výtěžku, je základem pro určení odměny ta část vymožené částky, která byla na tyto pohledávky vyplacena.
(3)  Pokud při exekuci prodejem nemovitých věcí nebo při exekuci postižením závodu byly uspokojeny zcela nebo zčásti nároky oprávněného, toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný anebo věřitele povinného, který
Nahrávám...
Nahrávám...