dnes je 18.7.2024

Input:

328/1999 Sb., Zákon o občanských průkazech, ve znění účinném k 2.8.2021, platné do 31.1.2022

č. 328/1999 Sb., Zákon o občanských průkazech, ve znění účinném k 2.8.2021, platné do 31.1.2022
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1999
o občanských průkazech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
491/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění § 24 odst. 2
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 25 novelizačních bodů, též ruší § 19 a vkládá § 23a
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 24 mění odst. 2 a 3 a doplňuje odst. 4 a 5
559/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
celkem 41 novelizačních bodů
559/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 4 doplňuje odst. 8
ÚZ 35/2005 Sb.
 
 
395/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 24 odst. 2 doplňuje slova
21/2006 Sb.
(k 26.1.2006)
v § 4 ruší odst. 8
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 3 odst. 2 a 4, § 5 odst. 2, § 6 odst. 5, vkládá slova v § 17 odst. 3 písm. m) - tuto změnu nelze provést (§ 17 novelizován č. 559/2004 Sb.)
136/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění § 11, § 12, § 17, § 23, § 24; vkládá § 18b a § 24a a 24b
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 24 odst. 2 vkládá slova
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 8 odst. 3 vkládá slova
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 25 novelizačních bodů
ÚZ 379/2008 Sb.
 
 
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
227/2009 Sb.
(k 1.1.2012)
mění; nová přechodná ustanovení - body 1, 2 a 5,
(body 3 a 4 přech. ustanovení nabyly účinnosti k 30.11.2011)
424/2010 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 25 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
424/2010 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3
změna neprovedena, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 456/2016 Sb.
ÚZ 69/2012 Sb.
 
 
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 8a odst. 2
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 4 odst. 2 a § 18a odst. 6
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 22
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 39 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 3, § 4, § 16, § 18a; vkládá novou část sedmou
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 3 odst. 2 písm. a) a § 17 odst. 2 písm. g)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 16 odst. 8 a ustanovení části páté
195/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění, celkem 57 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 4, § 17, § 17a, § 17b, § 18c, § 18d
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší § 1 až 17a, § 18 až 18b a § 20 až 28
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 17b a § 18d
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - § 17a
(zrušeny zák. č. 269/2021 Sb. k 2.8.2021)
§ 17b
(1)  Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo”), obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad”) a Policie České republiky (dále jen „policie”) ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a)  příjmení,
b)  jméno, popřípadě jména,
c)  adresa místa pobytu,
d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)  státní občanství, popřípadě více státních občanství, a
g)  data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci.
(2)  Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá ministerstvo všechny údaje z informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů”); údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů využívá pouze při zajištění evidenční ochrany údajů a správě evidence občanských průkazů. Pověřené úřady a policie využívají při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů všechny údaje s výjimkou agendového identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů a provozních údajů.
(3)  Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo, pověřené úřady a policie z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b)  datum narození,
c)  pohlaví a jeho změnu,
d)  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
e)  rodné číslo a jeho změnu,
f)  státní občanství,
g)  adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h)  počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)  omezení svéprávnosti,
j)  opatrovnictví,
 
k)  datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti, číslo jednací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení
Nahrávám...
Nahrávám...