dnes je 21.1.2019
Input:

§ 32 ZP Vstupní lékařské prohlídky

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.32
§ 32 ZP Vstupní lékařské prohlídky

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 103 odst. 1 písm. a) – povinnost zaměstnavatele nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti

  • § 103 odst. 1 písm. b) – povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla zařazena jím vykonávaná práce

  • § 103 odst. 1 písm. d) – povinnost zaměstnavatele sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, a toto jim umožnit

  • § 106 odst. 4 písm. b) – povinnost zaměstnance podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy (především v rámci pracovnělékařských služeb)

  • § 224 odst. 1 – povinnost zaměstnavatele zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (ZSZS), ve znění pozdějších předpisů

  • § 44 odst. 7 – pozbytí platnosti lékařského posudku

  • § 54 odst. 2 písm. b) – možnost provedení pracovnělékařské prohlídky registrujícím poskytovatelem (uchazeče o zaměstnání)

  • § 54 odst. 3 – registrující poskytovatel jako poskytovatel pracovnělékařských služeb a jeho povinnost pracovnělékařskou prohlídku na žádost zaměstnavatele provést

  • § 58a – zajištění pracovnělékařských služeb v pracovněprávním vztahu

  • § 59 – posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání

  • § 90 odst. 4 písm. e) a odst. 7 písm. e) – pokuta za přestupek registrujícímu poskytovateli za nevyhovění žádosti zaměstnavatele provést pracovnělékařskou prohlídku

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Komentář
Komentář

Ustanovení § 32 ZP povinuje zaměstnavatele v případech stanovených zvláštním právním předpisem zajistit, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce. Zvláštním právním předpisem je třeba rozumět především zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS). Vedle něho lze za zvláštní právní předpis označit např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta nebo zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), všechny ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní předpisy zpravidla obsahují úpravu provádění pracovnělékařských prohlídek včetně té vstupní nebo odkazují na své prováděcí předpisy.

Pracovnělékařské služby

Vstupní lékařskou prohlídku zabezpečuje zaměstnavatel v rámci tzv. pracovnělékařských služeb (dříve závodní preventivní péče). Jejím účelem je zajistit, aby k výkonu práce v podmínkách se známou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Podle prováděcí vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče je ale nutno provést vstupní lékařskou prohlídku též v souvislosti se změnou druhu práce (včetně převedení zaměstnance na jinou práci), pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden, a to bez ohledu na to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce (např. zaměstnanec začne vykonávat práci ve výškách, což se při vzniku jeho pracovního poměru vůbec nepředpokládalo a zaměstnavatel to do žádosti o provedení vstupní lékařské prohlídky neuvedl jako možné riziko vyplývající z výkonu práce).

Pokud zaměstnavatel „bere” fyzickou osobu do pracovního poměru, musí být vstupní lékařská prohlídka provedena vždy (s výjimkou uzavření nového pracovního poměru mezi týmiž smluvními stranami za zákonem stanovených podmínek – viz dále), a to před vznikem tohoto pracovněprávního vztahu. Tato povinnost platí bez ohledu na to, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou, a je-li práce vykonávána po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo na „kratší úvazek”. Rozhodující není ani to, do které kategorie z hlediska míry rizik je taková práce zařazena. Jinak je tomu u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (komentář k § 77 ZP).

Kdo provádí prohlídku

Na vstupní lékařskou prohlídku posílá zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání zpravidla ke svému smluvnímu poskytovateli, tj. k lékaři (nebo zdravotnickému zařízení), s nímž má uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Zákon o specifických zdravotních službách ale ve svém ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) ZSZS – s odkazem na obecnou úpravu obsaženou v ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) téhož zákona – umožňuje, aby se uchazeč o zaměstnání podrobil vstupní lékařské prohlídce u svého praktického lékaře, u něhož je registrován (registrující poskytovatel). Tato možnost je však podmíněna tím, že:

 • Uchazeč o zaměstnání má vykonávat práce, které jsou podle ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb. a k němu prováděcí vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazeny podle možné míry rizik pouze do kategorie první (jde o práce, u nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví). Výkon práce zařazené do kategorie druhé až čtvrté znamená automaticky, že posouzení zdravotní způsobilosti k této práci se odehraje u poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele.

 • Součástí této práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky (zdravotní způsobilosti) stanoveny jinými právními předpisy (viz výše např. zákon o silničním provozu) nebo prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb. ve vztahu k činnostem s rizikem ohrožení zdraví. (např. činnosti epidemiologicky závažné nebo práce tzv. řidiče referenta).

 • Jiný právní předpis nestanoví jinak. ZSZS v této souvislosti odkazuje v poznámce pod čarou na ustanovení § 247 ZP, které se týká mladistvých a povinuje zaměstnavatele, aby zabezpečil, že mladistvý bude vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb mj. před vznikem pracovního poměru. Tuto skutečnost nelze ale vnímat tak, že jde výhradně a jen o smluvního poskytovatele zaměstnavatele, protože poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být i poskytovatel registrující (§ 54 odst. 3 ZSZS).

Nutno poznamenat, že rozhodnutí o tom, zdali vstupní lékařská prohlídka bude provedena u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, nebo u registrujícího poskytovatele uchazeče o zaměstnání, je na zaměstnavateli. Neplatí žádná svobodná volba lékaře a uchazeč o zaměstnání nemůže v návaznosti na citovanou možnost argumentovat tím, že na pracovnělékařskou prohlídku půjde automaticky ke „svému” lékaři. Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro variantu registrujícího poskytovatele uchazeče o zaměstnání, musí tohoto lékaře písemně požádat o provedení zmíněné lékařské prohlídky a uvést do ní údaje, které jsou potřebné pro provedení pracovnělékařské prohlídky a které vymezuje vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče v § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb. (např. údaje o budoucím druhu práce uchazeče o zaměstnání nebo o režimu jeho práce). Této žádosti je dle ustanovení § 54 odst. 3 ZSZS povinen registrující poskytovatel vyhovět. Nesplnění této povinnosti z jeho strany je spojeno s rizikem uložení pokuty za přestupek až do výše 100 000 Kč.

Specifický případ poskytování pracovnělékařských služeb obsahuje ZSZS ve svém ustanovení § 58a. Zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, a to v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství (nejčastěji zdravotnická zařízení), může pro výkon práce na svých pracovištích poskytovat pracovnělékařské služby prostřednictvím svých zaměstnanců coby lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a dalších zdravotnických pracovníků. To se týká i vstupní lékařské prohlídky.

Zaměstnavatel je v daném případě povinen zajistit odbornou nezávislost takových zaměstnanců. To koresponduje s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 161, o závodních zdravotních službách (vyhlášená ve Sbírce zákonů pod číslem 145/1988), která ve svém článku 10 vyžaduje, aby personál poskytující závodní zdravotní služby byl plně pracovně nezávislý na zaměstnavateli. Zaměstnanec – lékař nemůže jít svému zaměstnavateli „na ruku” a je plně odpovědný za své odborné medicínské závěry.

Další pracovní poměr se stejným zaměstnancem

Může se stát, že zaměstnanci skončí pracovní poměr u zaměstnavatele, ale zanedlouho mu u téhož zaměstnavatele vznikne pracovní poměr nový, a to dokonce ke stejnému druhu práce. Zaměstnavatel si v té souvislosti položí zpravidla otázku, jestli je nutné vyslat zaměstnance na novou vstupní lékařskou prohlídku, když v rámci předchozího pracovního poměru byl vydán ve vztahu ke zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci lékařský posudek např. z periodické lékařské prohlídky a nebýt skončení pracovního poměru, byl by pořád platný.

Obecně sice platí dle ustanovení § 44 odst. 6 písm. d) ZSZS, že lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci pozbývá platnost mj.

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz