dnes je 17.7.2024

Input:

301/1992 Sb., Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění účinném k 1.1.1995

č. 301/1992 Sb., Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění účinném k 1.1.1995
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. května 1992
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
121/1993 Sb.
(k 1.5.1993)
mění, doplňuje
223/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
ÚZ 259/1996 Sb.
 
 
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je upravit vznik, postavení a působnost Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky (dále jen „komory”).
§ 2
(1)  K podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Hospodářská komora České republiky (dále jen „hospodářská komora”).
(2)  K podpoře podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Agrární komora České republiky (dále jen „agrární komora”).
(3)  Komory jsou sdruženími podnikatelů (právnických i fyzických osob)1) přijatých za jejich členy.
(4)  Komory jsou právnickými osobami a zapisují se do obchodního rejstříku.
(5)  Sídlem hospodářské komory je hlavní město Praha; sídlem agrární komory je Olomouc.
§ 3
(1)  Komory tvoří okresní komory a v hlavním městě Praze obvodní komory (dále jen „okresní komory”) a u hospodářské komory začleněná živnostenská společenstva a u agrární komory začleněná zemědělská, potravinářská a lesnická společenstva (dále jen „společenstva”).
(2)  Okresní komory jsou právnickými osobami a zapisují se do obchodního rejstříku.
(3)  Okresní komory v regionu se mohou slučovat v regionální komory. Regionální komory se mohou rozdělovat na okresní komory.
(4)  Na regionální komory se vztahují ustanovení tohoto zákona týkající se okresních komor.
(5)  Zájmová a jiná sdružení vzniklá na základě zvláštního zákona2) se stávají společenstvy na základě vlastního rozhodnutí.
(6)  Vztahy komor k okresním komorám a společenstvům neupravené tímto zákonem upraví statuty komor.
§ 4
Působnost komory
(1)  Komory v rámci své působnosti zejména
a)  poskytují svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
b)  vydávají vyjádření podle zvláštních předpisů3) a odborná stanoviska,
c)  organizují vzdělávací činnost a spolupracují s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
d)  na základě předchozího souhlasu členů zabezpečují propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
e)  dbají, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
f)  navazují a rozvíjejí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírají s nimi dohody, šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se obchodních vztahů se zahraničím a v souvislosti s tím vydávají a rozšiřují informativní a odborné publikace,
g)  vystavují osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě; tato osvědčení mají povahu veřejných
Nahrávám...
Nahrávám...