dnes je 17.7.2024

Input:

3/2002 Sb., Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění účinném k 1.2.2022

č. 3/2002 Sb., Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
4/2003 Sb.
(k 13.1.2003)
ruší § 6 odst. 2, § 21 odst. 1 písm. b), část ust. § 27 odst. 5, § 28 odst. 5
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 27 doplňuje odst. 10, ruší část druhou
495/2005 Sb.
(k 23.12.2005)
mění 56 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 17/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 18 odst. 1 písm. g), § 19 odst. 1 písm. g) a § 20 odst. 1 písm. g), § 22 odst. 1 písm. b), § 23, § 26 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 7
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 7 odst. 1 písm. b) vkládá slova
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část šestou
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 16a odst. 3 písm. a), § 17 odst. 6; ruší v § 27 odst. 10; vkládá nový § 27a
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 5 písm. c)
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 11, § 21 odst. 1, § 22, § 25 odst. 2, § 26; nové přechodné ustanovení
428/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7, § 11, § 18 odst. 1 písm. f); ruší část pátou
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 43 novelizačních bodů
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 7 novelizačních bodů
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 15a, § 17, § 18, § 19 a § 20
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 27a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a)  postavení církví a náboženských společností,
b)  vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákona (dále jen „evidovaná právnická osoba”),
c)  působnost Ministerstva kultury (dále jen „ministerstvo”) ve věcech církví a náboženských společností.
§ 2
Svoboda náboženského vyznání
(1)  Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
(2)  Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno.1) Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.
(3)  Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti.
(4)  Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav a rozhodovat se pro život v komunitách, řádech a podobných společenstvích.
(5)  Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání.
§ 3
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  církví a náboženskou společností dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování, duchovní služby a případně obecně prospěšné činnosti,
b)  osobou hlásící se k církvi a náboženské společnosti osoba, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve a náboženské společnosti k ní přináleží,
c)  identifikačními údaji jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa místa pobytu na území České republiky, kde má fyzická osoba hlášen trvalý, popřípadě přechodný pobyt, nebo bydliště, nemá-li trvalý ani přechodný pobyt, v případě cizinců i údaj o jejich státním občanství, název a sídlo právnické osoby,
d)  sídlem registrované církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských
Nahrávám...
Nahrávám...