dnes je 18.7.2024

Input:

266/1994 Sb., Zákon o dráhách, ve znění účinném k 16.6.2024

č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách, ve znění účinném k 16.6.2024
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1994
o dráhách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
181/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 35 novelizačních bodů - nová přechodná ustanovení
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 2 a § 64; vkládá v § 56 písm. d) a § 56a
191/2006 Sb.
(k 11.6.2006)
ruší slova v § 1 odst. 2, v § 58 odst. 4, v § 59 odst. 2; mění § 43 odst. 4, § 47 odst. 1 a 4, § 66 odst. 1; vkládá § 43a a v § 63 odst. 2, nová přechodná ustanovení
ÚZ 460/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 27a odst. 3
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá § 13a, § 26a, § 46a; ruší v § 15 odst. 2 písm. a) a v § 28 odst. 2 písm. a)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 15 odst. 1 písm. a), § 37 odst. 4 písm. d) a § 37 odst. 5 písm. b)
377/2009 Sb.
(k 3.12.2009)
mění § 1 odst. 1, § 35, § 52, § 55; § 58 odst. 2; vkládá § 36a
194/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 2, § 34e odst. 5, § 36 písm. h), § 41, § 52 odst. 4, § 66 odst. 1; ruší § 39 až 39d
134/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
mění; nová přechodná ustanovení
134/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 35, § 45, § 46, § 52, § 66 odst. 1; vkládá v části páté hlavě druhé nový díl 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
102/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění § 37 odst. 6
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 58 odst. 5, § 59, § 66 odst. 1; ruší § 59a
180/2014 Sb.
(k 29.8.2014)
mění § 36a a § 64; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 53 a § 53a
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části osmé
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4, § 7, § 9 a § 56
304/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
mění § 37
169/2018 Sb.
(k 31.8.2018)
mění v § 5 odst. 3
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 38 odst. 6 a § 65
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č, 177/2022 Sb.
313/2019 Sb.
(k 13.12.2019)
mění § 35 odst. 1 písm. e) a § 45 odst. 1
367/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění slova v ustanovení § 32 odst. 3, které nabyde účinnosti 15.1.2020
367/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
mění, celkem k datu 88 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
115/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 37 odst. 4 písm. d)
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 54a
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 4, § 5a, § 7, § 9, § 56, § 56a, § 57; ruší § 64; nová přechodná ustanovení
426/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění, celkem 131 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
426/2021 Sb.
(k 16.6.2024)
mění § 2 odst. 18, § 43 odst. 1 až 4, § 43b odst. 1 a § 52 odst. 7 písm. a); ruší § 43a
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 7, § 56, § 56a a § 66
303/2023 Sb.
(k 1.11.2023)
mění k datu 44 novelizačních bodů
303/2023 Sb.
(k 1.7.2028)
mění, § 10a odst. 1 - dosud neuvedeno
464/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 22a odst. 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1a) a upravuje
a)  podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajích, trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách,
b)  podmínky pro provozování drah podle písmene a), pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,
c)  výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových.
(2)  Zákon se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.
(2)  Provozu schopností dráhy je technický stav dráhy zaručující její bezpečné a plynulé provozování.
(3)  Provozováním dráhy jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava.
(4)  Provozováním drážní dopravy je činnost, při níž mezi provozovatelem této dopravy (dále jen „dopravce”) a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, vzniká právní vztah, jehož předmětem je přeprava osob, věcí, zvířat anebo činnost, kterou se zajišťuje podnikání podle zvláštních předpisů.1b)
(5)  Veřejným zájmem v oblasti kombinované dopravy se rozumí zájem na podpoře ekologicky šetrnějšího způsobu dopravy. Podporou kombinované dopravy ve veřejném zájmu se rozumí sleva na dani podle zvláštního právního předpisu.1c)
(6)  Kombinovanou dopravou se rozumí nákladní přeprava využívající při jedné jízdě kromě železniční dopravy i silniční nebo vodní dopravu.
(7)  Tarif je sazebník cen za jednotlivé přepravní výkony při poskytování přepravních služeb a podmínky jejich použití.
(8)  Osobou usazenou na území České republiky je osoba oprávněná podnikat na území České republiky, která je zapsána v obchodním rejstříku nebo má na území České republiky odštěpný závod.
(9)  Zařízením služeb se rozumí železniční stanice, zastávka, odstavné koleje, čerpací stanice a jiná technická zařízení, která jsou jejich provozovatelem zvláště určena k poskytování služeb bezprostředně souvisejících s provozováním drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce.
(10)  Kapacitou dráhy se rozumí její využitelná průjezdnost umožňující rozvržení požadovaných tras vlaků na určitém úseku dráhy v určitém období.
(11)  Přidělením kapacity dráhy se rozumí jednání umožňující využití takového dílu z celkové kapacity dráhy, kterého je zapotřebí pro požadovanou trasu vlaku.
(12)  Hlavními činnostmi se rozumí činnosti související se sjednáním a výpočtem ceny a s výběrem platby za užití dráhy, s přidělením kapacity dráhy a v případě dráhy celostátní nebo regionální rovněž se zpracováním prohlášení o dráze.
(13)  Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie a jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(14)  Technickou specifikací pro interoperabilitu se rozumí přímo použitelný předpis Evropské unie, který upravuje konkrétní požadavky za účelem dosažení technické a provozní
Nahrávám...
Nahrávám...