dnes je 24.6.2024

Input:

248/1995 Sb., Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném k 1.4.2013, platné do 31.12.2013

č. 248/1995 Sb., Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném k 1.4.2013, platné do 31.12.2013
ZÁKON
ze dne 28. září 1995
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
208/2002 Sb.
(k 1.8.2002)
mění (19 novelizačních bodů)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 9 odst. 7, § 12 odst. 5, § 18 odst. 1 a 2
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší § 19 odst. 1
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 8 odst. 1 písm. f) a § 9 odst. 5
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 7 odst. 2 a 3 a § 8 odst. 1 písm. d)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 2 písm. a), § 5 odst. 3 písm. a) a b)
231/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 46 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
68/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 2 odst. 1 písm. c) a § 21 odst. 1 písm. f)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
Základní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje postavení a právní poměry obecně prospěšné společnosti.
§ 2
(1)  Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která:
a)  je založena podle tohoto zákona,
b)  poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a
c)  její výsledek hospodaření (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.
(2)  Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení „obecně prospěšná společnost” nebo jeho zkratku „o. p. s.”. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.
HLAVA II
ZALOŽENÍ A VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Založení obecně prospěšné společnosti
§ 3
Zakladateli obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické osoby, Česká republika nebo právnické osoby.
§ 4
(1)  Obecně prospěšná společnost se zakládá zakládací smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Je-li zakladatel jediný, nahrazuje zakládací smlouvu zakládací listina vyhotovená ve formě notářského zápisu.
(2)  Zakládací listina nebo zakládací smlouva (dále jen „zakládací listina”) obsahuje:
a)  název, sídlo a identifikační číslo osoby zakladatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození zahraničního zakladatele, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt zakladatele, jde-li o fyzickou osobu,
b)  název a sídlo obecně prospěšné společnosti,
c)  druh obecně prospěšných služeb, které má obecně prospěšná společnost poskytovat,
d)  podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb,
e)  dobu, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá, pokud není založena na dobu neurčitou,
f)  jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, u cizích státních příslušníků datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt členů správní rady,
g)  jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele obecně prospěšné společnosti (dále jen „ředitel”); u cizince jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště v cizině a adresu místa pobytu na území České republiky,
h)  jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt členů dozorčí rady; u cizince jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště v cizině a adresu místa pobytu na území České republiky,
i)  hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, jsou-li vkládány, u nepeněžitého vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným odhadcem,
j)  možnost odměňování a způsob stanovení
Nahrávám...
Nahrávám...