dnes je 18.7.2024

Input:

22/2001 F.z., Opatření, kterým se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven

22/2001 F.z., Opatření, kterým se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven
Opatření,
kterým se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. (dále jen „zákon”) stanoví
Čl. I
 
Referent: Ing. Josef Podhorský, tel. 5704 4258,
Čj. 283/8 197/2001
Ing. Jozef Muk, tel. 5704 4180
ze dne 18. ledna 2001
(1)  Tímto opatřením se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven.
(2)  Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které sestavují účetní závěrky zdravotních pojišťoven podle opatření čj. 283/71 862/1998 ze dne 12. října 1998.
(3)  Změny podle odstavce 1 tvoří přílohu tohoto opatření.
Čl. II
(1)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2)  Účetní jednotky postupují podle tohoto opatření při sestavování účetní závěrky za rok 2001.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
 
Příloha
Opatření čj. 283/71 862/1998 ze dne 12. října 1998, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven, se mění takto:
Čl. I
Rozvaha
1. V hlavičce formuláře se číslo „199....” nahrazuje číslem „200.”.
2. V tabulce hlavičky se ve sloupci Rok číslo „199.” nahrazuje číslem „200.”.
3. V řádku č. 41 se slova „upsané základní jmění” nahrazují slovy „upsaný základní kapitál”.
4. V řádku č. 63 se slovo „jmění” nahrazuje slovem „kapitál”.
5. V řádku č. 64 se slovo „jmění” nahrazuje slovem
Nahrávám...
Nahrávám...