dnes je 23.7.2024

Input:

20/2000 F.z., Sdělení k uplatnění článku II zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení základu daně (daňové ztráty) v přiznáních k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období roku 1999 a k prominutí daně z příjmů právnických osob za rok 1999 zemědělským družstvům, případně dalším společnostem, které vznikly transformací zemědělských družstev

20/2000 F.z., Sdělení k uplatnění článku II zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení základu daně (daňové ztráty) v přiznáních k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období roku 1999 a k prominutí daně z příjmů právnických osob za rok 1999 zemědělským družstvům, případně dalším společnostem, které vznikly transformací zemědělských družstev
Sdělení
k uplatnění článku II zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení základu daně (daňové ztráty) v přiznáních k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období roku 1999 a k prominutí daně z příjmů právnických osob za rok 1999 zemědělským družstvům, případně dalším společnostem, které vznikly transformací zemědělských družstev
 
Referent: Ing. Josef Pomyje, tel. 5704 4285
Čj. 391/13 103/2000
V návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 1999 č. 3/2000 Sb., ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášený dne 7. ledna 2000, jímž byl ke dní vyhlášení tohoto nálezu m.j. zrušen čl. II zákona č. 144/1999 Sb., doplňuje Ministerstvo financí Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob o postup při uplatnění § 24 odst. 2 písm. zi) a § 34 odst. 3 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do 6. ledna 2000 (dále jen „zákon”), při stanovení základu uvedených daní za zdaňovací období roku 1999:
Právní důsledky nálezu Ústavního soudu vyplývají z ustanovení § 71 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož podle § 71 odst. 4 uvedeného zákona práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před zrušením právního předpisu zůstávají nedotčena, postupuje se i při uplatňování dále uvedených výdajů k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a odčitatelných položek za zdaňovací období roku 1999, které skončilo dnem 31. prosince 1999, podle právní úpravy platné do konce roku 1999.
1) Výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona zahrnují výdaje vynaložené podnikatelem provozujícím zemědělskou výrobu na nákup
a)  majetkového listu (cenný papír definovaný v § 13 odst. 9 a 10 a § 13a, § 13b a § 13c zákona č. 42/1992 Sb., ve znění platném do 6. ledna 2000),
b)  pohledávek na vypořádání
-  majetkového podílu, stanoveného podle § 17 zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo
-  náhrady za zemědělský inventář, stanovené podle § 20 zákona č. 229/1991 Sb.,
Nahrávám...
Nahrávám...