dnes je 18.2.2019
Input:

187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění, ve znění účinném k 1.7.2018

č. 187/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o nemocenském pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
585/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
mění a stanovuje nové datum účinnosti
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
vkládá slova v § 5 písm. a) bodu 10 a v § 92 odst. 2 písm. k)
261/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
mění 18 novelizačních bodů, též stanoví nový počátek účinnosti
239/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 40 odst. 7 vkládá slova
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 104 novelizačních bodů
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 15 odst. 4 písm. a) a v odst. 5 písm. b), § 19 odst. 1 písm. c), § 28 odst. 1, § 32 odst. 4 písm. b), § 40 odst. 3, v § 59 odst. 1 písm. k) a odst. 2, § 95 písm. f), § 122 odst. 3 písm. n)
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 84 odst. 2 písm. c), § 124 odst. 2 a § 153 odst. 1 písm. d)
2/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
nahrazuje slova v § 3 písm. e), § 18 odst. 2, § 19 odst. 9 a § 97 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
mění § 5 písm. a) bod 10 a § 92 odst. 2 písm. k)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 118, § 122 odst. 3 písm. k) a § 123 odst. 3 písm. c)
302/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění § 61 písm. e) a u), § 68 odst. 3 a 4, § 69, § 72, § 138 odst. 1 písm. b), c) a h); nová přechodná ustanovení
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 5 písm. a) bodu 9 a v § 92 odst. 2 písm. h); nové přechodné ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá nové § 21a, § 29a, § 37a, § 40a; nová přechodná ustanovení - ve znění zák. č. 166/2010 Sb. a zák. č. 347/2010 Sb.
157/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 84 odst. 2 písm. n), § 85 odst. 1 písm. f) a vkládá nový § 167b
166/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
ruší § 21a, § 37a a § 40a; nová přechodná ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 56 odst. 2 písm. e) a § 117 odst. 2
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 92 odst. 2 písm. l)
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 161
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 písm. a) bod 2, § 81 odst. 3, § 82 odst. 1, 3 a 5, § 88, § 150
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, cekem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 písm. b), § 5 písm. a), § 6, § 10 odst. 1 písm. e), § 15 odst. 4, § 19 odst. 1, § 39 odst. 5 písm. b), § 42 odst. 4, § 92 odst. 2 písm. d), § 93 odst. 1, § 94 odst. 1, § 122 odst. 3 písm. h); vkládá nový § 7a; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 50 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 95 odst. 1 písm. c)
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění k datu 147 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
470/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 162
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění § 9
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 162 odst. 1 a § 162 odst. 2 písm. a)
169/2012 Sb.
(k 30.6.2012)
mění § 91a
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 97 odst. 1 a odst. 2, § 109 odst. 6, § 116 odst. 5,§ 131 odst. 1 a § 136 odst. 1
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 písm. a) bod 13, § 10 odst. 1 písm. l), § 19 odst. 11, § 92 odst. 2 písm. p), § 97 odst. 1; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 38, § 39 odst. 2, § 40 odst. 7, § 112 odst. 1 a § 118
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 81 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění celkem 19 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 písm. a) bod 3 a § 182
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 110 a § 162
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 3 písm. b), § 16 písm. b), § 18 odst. 7 písm. a), § 28 odst. 5, § 43 odst. 2 písm. c)
nález ÚS
14/2015 Sb.
(k 29.1.2015)
ruší § 158 písm. a)
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 písm. a) bod 10
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 90
317/2015 Sb.
(k 7.12.2015)
mění § 83 a § 116
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 3 písm. b), § 5 písm. a) bod 2, § 54 odst. 1, § 59 odst. 1 písm. b), § 61 písm. l), § 82 odst. 1 a § 138a odst. 1 písm. n)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 5 písm. a) bod 10
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 5 písm. a) bod 10
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 162
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 5 písm. a) bod 10 a § 92 odst. 2 písm. k)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění v § 5 písm. a) body 8 a 22
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 1, § 3, § 4, § 16, § 18, § 20, § 21, § 29, § 39, § 47, § 48, § 95, § 97, § 109, § 110, § 145; vkládá v části třetí novou hlavu V; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 31 novelizačních bodů
195/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 162 odst. 1 písm. b)
259/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
vkládá nové § 167e a 167f
259/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 29; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 10, § 15, § 18, § 19, § 56, § 59, § 64, § 84, § 94, § 104, § 116, § 124, § 126, § 127, § 138a, § 166, § 167d; vkládá § 15a, § 109a, § 110a; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
259/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění, viz čl. X písm. d) novely - dosud neuvedeno
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění, celkem k datu 83 novelizačních bodů
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 38b odst. 4 a § 116
92/2018 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 109a
92/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění, viz čl. VIII body 3, 4, 7, 10 a 12 novely - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah působnosti
(1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen „pojištění”) pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče otce o dítě po jeho narození, ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, poskytování dlouhodobé péče a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.
(2) Pojistné na pojištění upravuje zvláštní právní předpis1) .
(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2) .
§ 2
Účast na pojištění
Pojištění se účastní fyzické osoby
a) povinně, jde-li o osoby uvedené v § 5 písm. a),
b) dobrovolně, jde-li o osoby uvedené v § 5 písm. b) nebo o zahraniční zaměstnance [§ 3 písm. q)].
§ 3
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na dávku pojištění (dále jen „dávka”) nebo dávku pobírá,
b) zaměstnavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, věznice a vazební věznice (dále jen „věznice”), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonává zabezpečovací detenci osoba zařazená do práce, a útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů3) služební příjem nebo vojákům z povolání4) služební plat a vojákům v záloze ve výkonu vojenské činné služby služné, popřípadě organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání nebo vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby, (dále jen „služební útvar”),
c) sídlem zaměstnavatele
1. u právnické osoby její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci; sídlem organizační složky se rozumí adresa jejího umístění,
2. u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu5) , a jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu6) v České republice; u osoby, která nemá hlášený ani trvalý pobyt v České republice, místo jejího podnikání na území České republiky a v případě, že taková osoba na území České republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu zaměstnance, místo výkonu práce těchto zaměstnanců,
3. u organizační složky státu a služebního úřadu jejich sídlo stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem,
d) mzdovou účtárnou útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů zaměstnanců; je-li zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné organizační složky státu, ve kterém je vedena
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz