dnes je 18.7.2024

Input:

č. 182/2004 Sb. NSS, Placení daní: ručitelský závazek společníka společnosti s ručením omezeným

č. 182/2004 Sb. NSS
Placení daní: ručitelský závazek společníka společnosti s ručením omezeným
Daňové řízení: nové skutečnosti v odvolacím řízení
k § 57 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k § 106 obchodního zákoníku
I. Ručení společníka společnosti s ručením omezeným za závazky této společnosti ve smyslu § 106 odst. 1 obchodního zákoníku se vztahuje i na závazek společnosti uhradit daňový nedoplatek (§ 57 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
II. Ze žádného ustanovení části čtvrté zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nelze dovodit vázanost odvolacího orgánu skutkovými zjištěními učiněnými správcem daně v I. stupni ani podmínku, aby nově zjištěné skutečnosti mající vliv na rozhodnutí existovaly již ke dni vydání správního rozhodnutí I. stupně.
III. Je-li předmětem odvolacího řízení otázka, zda daňový subjekt je či není ručitelem za závazky společnosti s ručením omezeným, je odvolací orgán povinen tuto právní otázku posoudit na základě těch skutkových zjištění, která v úplnosti sám učiní.
Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 2003, čj. 30 Ca 110/2001-30)
Prejudikatura: Sb. Orac - daňová č. 156/2002 a č. 133/2001, Soudní judikatura ve věcech správních č. 771/2001, nález Ústavního soudu III. ÚS 373/98 (Sbírka rozhodnutí Ústavního soudu č. 30/1999, sv. 13, str. 217).
Věc: Karel H. v J. proti Finančnímu ředitelství v Brně o zaplacení daňového nedoplatku.

Rozhodnutím ze dne 28. 2. 2001 zamítl žalovaný žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Polné ze dne 8. 6. 2000, obsahujícímu výzvu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem podle § 57 odst. 5 daňového řádu, a rozhodnutí finančního úřadu potvrdil.
V žalobě proti tomuto rozhodnutí žalobce namítal, že rozhodnutí žalovaného je v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 a 3 daňového řádu, neboť žalovaný nevzal při svém rozhodování v úvahu skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu řízení, a nehodnotil všechny zjištěné důkazy v jejich vzájemných souvislostech. Žalobce poukázal na to, že dne 24. 5. 2000 bylo zahájeno řízení o zápisu změn v obchodním rejstříku týkajících se splacení vkladu žalobcem, jehož délku žalobce nemohl ovlivnit. Žalobcova povinnost ručení ve smyslu ustanovení § 106 obchodního zákoníku zanikla výmazem žalobce jako společníka a jednatele obchodní společnosti z obchodního rejstříku. Žalovaný tím, že při svém rozhodování nevycházel ze stavu ke dni rozhodnutí, porušil zákony a jiné obecně závazné právní předpisy, neboť každý orgán při svém rozhodování musí vycházet ze stavu zjištěného ke dni vydání rozhodnutí. Žalovaný se při svém rozhodování zánikem ručitelského závazku žalobce nezabýval a uložil žalobci povinnost splnit ručitelský závazek, který zanikl již přede dnem rozhodnutí o žalobcově odvolání učiněném dne 19. 6. 2000.
Žalovaný ve svém vyjádření odmítl námitky vznesené v žalobě s tím, že v rámci odvolacího řízení posuzuje odvolací orgán splnění podmínek pro vydání výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem ke dni vydání této výzvy a nepřihlíží ke změnám podmínek v postavení ručitele, které nastanou až po tomto dni.
Nahrávám...
Nahrávám...