dnes je 20.5.2024

Input:

č. 167/2004 Sb. NSS, Regulace reklamy: reklama na léčivé přípravky

č. 167/2004 Sb. NSS
Regulace reklamy: reklama na léčivé přípravky
k § 5 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 258/2000 Sb. (v textu též „zákon o regulaci reklamy“)*)
Blíže nekonkretizované tvrzení o porušení povinnosti uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, o něž správní orgán opřel své rozhodnutí, aniž specifikoval, které konkrétní údaje obsažené v reklamním letáku na léčivý prostředek měly vést k mylnému hodnocení vlastního zdravotního stavu či k dojmu, že pouhým užíváním léčivého přípravku lze ovlivnit zdravotní stav, nepostačuje k závěru o tom, že rozšiřování reklamního letáku je v rozporu s § 8 odst. 1 tohoto zákona.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2004, čj. 7 A 122/2000-54)
Věc: Akciová společnost L. v P. proti Ministerstvu zdravotnictví o uložení pokuty pro porušení § 5 odst. 2 zákona o regulaci reklamy.

Ministerstvo zdravotnictví dne 14.1. 2000 uložilo žalobci pokutu ve výši 1 700 000 Kč pro závažné porušení § 5 odst. 2 zákona o regulaci reklamy.
Rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 13. 4. 2000 byla změněna výše pokuty uložená žalobci z 1 700 000 Kč na 15 000 Kč.
V žalobních námitkách žalobce brojil jednak proti nezákonnosti rozhodnutí a jednak poukazoval na to, že z napadeného rozhodnutí není zřejmé, z jakých konkrétních údajů obsažených v reklamním letáku W. ® žalovaný dovozuje porušení § 5 odst. 2 zákona o regulaci reklamy a jaké skutečnosti odůvodňují závěr, že by užíváním přípravku mohlo dojít k vážnému poškození zdraví.
Z obsahu správního spisu bylo zjištěno, že deník L. ze dne 1. 10. 1999 obsahoval přílohu s reklamou na léčivý přípravek W. ®, v čemž žalovaný spatřoval porušení § 5 odst. 2 zákona o regulaci reklamy. Své rozhodnutí odůvodnil žalovaný tak, že reklama směšovala obecné znalosti o působení enzymů s vlastnostmi konkrétních léčivých přípravků, aniž pro takové spojení existují nezvratné důkazy. Prezentace vlastností přípravků neodpovídala plně údajům obsaženým ve schválených souhrnech údajů o přípravku; zejména nebyla zdůrazněna pouze „podpůrná“ povaha léčby, zvláště v případech infekčních onemocnění vyžadujících léčbu antibiotiky. Nebyla zdůrazněna skutečnost, že W. ® antibiotika nenahrazuje, ale pouze zvyšuje jejich účinek. Reklama inzerovala i neschválené indikace jako preventivní užívání tohoto přípravku proti poranění, proti předčasnému stárnutí a profylaktické užívání při fyzickém i psychickém stresu. Dále pak kombinováním obecných charakteristik enzymových léčiv a konkrétního přípravku navozovala iluzi, že W. ® napomáhá předejít vzniku rakoviny a omezit vznik metastáz. Celkové vyznění této reklamy bylo nevyvážené a neobjektivní a uživatel si po jejím přečtení neudělal správnou představu o vlastnostech nabízeného přípravku. V případě užívání nabízeného přípravku podle této reklamy by mohlo dojít k vážnému poškození zdraví uživatele, zejména při závažných indikacích, jako je např. omezení vzniku
Nahrávám...
Nahrávám...