dnes je 22.9.2023

Input:

16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992
o dani silniční
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
302/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
243/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
143/1996 Sb.
(k 30.5.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 239/1996 Sb.
 
 
61/1998 Sb.
(k 30.3.1998)
mění, doplňuje
ÚZ 190/1998 Sb.
 
 
241/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 17 doplňuje odst. 3, následující novelou označený jako odst. 4
303/2000 Sb.
(k 7.9.2000)
mění (7 novelizačních bodů)
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 6 odst. 6
493/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 4, § 5, § 6, nová přechodná ustanovení
207/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 21 novelizačních bodů
ÚZ 58/2003 Sb.
 
 
102/2004 Sb.
(k 5.3.2004)
mění § 3 písm. d), v § 6 mění odst. 6 až 9 a ruší odst. 10 a 11, v § 10 odst. 5 ruší slova, nové znění § 12, v § 17 nové znění odst. 1, zrušen odst. 2
102/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
viz body 1, 2, 4, 7 až 9, 11, 13 a 14 čl. I novely 102/2004 Sb., celkem k oběma datům 16 novelizačních bodů
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
mění § 12 odst. 3, v § 15 doplňuje odst. 3
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 6 odst. 6 a 7 nahrazuje slova
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
v § 16 vkládá nový odst. 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 15 odst. 1, nové přechodné ustanovení
246/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 2 odst. 1, § 3 písm. d) a f), § 6 odst. 6 až 9, § 15 odst. 3; ruší v § 17 odst. 1; vkládá v § 6 odst. 10 a v § 10 odst. 6; nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 16 a 17
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 15
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
v § 15 ruší odst. 4
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 písm. d)
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 8 odst. 1 a 2
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 2 odst. 3, § 3 písm. a) a f), § 6 odst. 9 a 10
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 6 odst. 2; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.1.2025)
nabývá účinnosti ustanovení § 15 odst. 4 a bod 4 přechodných ustanovení
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2, § 3, § 4, § 14a; ruší § 6
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň silniční.
ČÁST DRUHÁ
DAŇ
§ 2
Předmět daně
(1)  Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.
(2)  Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.
(3)  Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo
a)  s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b)  kategorie N podkategorie
1.  vozidlo zvláštního určení nebo
2.  terénní vozidlo zvláštního určení nebo
c)  kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
(4)  Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
(5)  Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla a jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie a kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) .
(6)  Na vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) , které nemá v registru silničních vozidel uvedenu kategorii vozidla tvořenou kombinací písmene a číslice nebo kód druhu karoserie podle tohoto přímo použitelného předpisu, se hledí pro účely daně silniční jako na silniční vozidlo, které má v technickém průkazu registru silničních vozidel uvedenu kategorii vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu.
§ 3
Osvobození od daně
(1)  Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo
a)  vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v registru silničních vozidel,
b)  určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
c)  kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
d)  poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem
1.  diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
2.  poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v registru silničních vozidel označeno jako sanitní nebo záchranářské,
3.  Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
4.  vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.
(2)  Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
§ 4
Poplatníci daně
(1)  Poplatníkem daně silniční je ten, kdo
a)  je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v
Nahrávám...
Nahrávám...