dnes je 23.7.2024

Input:

154/2000 Sb., Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném k 1.11.2023

č. 154/2000 Sb., Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném k 1.11.2023
ZÁKON
ze dne 17. května 2000
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
162/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění § 1 odst. 2
282/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění celkem 53 novelizačních bodů
282/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
změny týkající se § 23a odst. 3 a § 23b odst. 7 a ust. vztahující se na neplemenné ryby (viz čl. V písm. b) 282/2003 Sb.)
ÚZ 16/2004 Sb.
 
 
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 26 odst. 3 a v § 28 odst. 4 nahrazuje slova
130/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
mění celkem 94 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 344/2006 Sb.
 
 
182/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 1 odst. 1 písm. c) a d)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 23b odst. 6
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 28 odst. 7
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 12 odst. 2 písm. a), § 23 odst. 1, § 24 odst. 6
32/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 24 odst. 9 a 10
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 24 odst. 1
168/2015 Sb.
(k 2.7.2015)
mění § 2 odst. 1 písmeno j)
60/2017 Sb.
(k 18.3.2017)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 24, § 26, § 27 a § 28
3/2019 Sb.
(k 25.1.2019)
mění, celkem 78 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
368/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
mění § 23, § 26, § 27 a § 29a
Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 23b
246/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 1, § 2, § 23, § 23a, § 23b, § 23c, § 24, § 25, § 27, § 28
277/2023 Sb.
(k 1.11.2023)
mění § 23 a § 24
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBA A EVIDENCE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a účel úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) upravuje
a)  šlechtění a plemenitbu skotu (Bos taurus), zebu (Bos indicus), buvola indického (Bubalus bubalis), koní (Equus caballus), oslů (Equus asinus), prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel (dále jen „vyjmenovaná hospodářská zvířata”),
b)  ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat,
c)  označování turů, koňovitých, prasat, ovcí, koz, běžců, jelenovitých, velbloudovitých a zvěře ve farmovém chovu (dále jen „označovaná zvířata”),
d)  evidenci označovaných zvířat, drůbeže, králíků, včel, plemenných ryb a živočichů pocházejících z akvakultury (dále jen „evidovaná zvířata”), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na šlechtění, plemenitbu, označování a evidenci zvířat v zoologických zahradách.2a) Hlavy I až V se nevztahují na šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat při výzkumu a vývoji.
(3)  Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky a pravidla pro šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat, a dále pro ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat, pro označování označovaných zvířat a pro evidenci evidovaných zvířat, chovaných na území České republiky tak, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem pro zvelebování populací těchto zvířat a zachování jejich genetické rozmanitosti.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  plemennými zvířaty
1.  hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata podle čl. 2 bodů 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech”), (dále jen „nařízení (EU) 2016/1012”),
2.  hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata zapsaná v doplňkovém oddílu plemenné knihy a
3.  ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata, u drůbeže a plemenných ryb i populace, u včel i včelstva, která jsou evidována v plemenářské evidenci,
b)  tury zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodů Bison, Bos (včetně podrodů Bos, Bibos, Novibos a Poephagus) a Bubalus (včetně podrodu Anoa) nebo mezi potomky křížení uvedených druhů, s výjimkou volně žijících živočichů15) ,
c)  běžci hospodářsky využívaná podtřída ptáků, zejména plemena pštrosa dvouprstého,
d)  chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo
Nahrávám...
Nahrávám...