dnes je 17.7.2024

Input:

15/1998 Sb., Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném k 29.5.2022

č. 15/1998 Sb., Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném k 29.5.2022
ZÁKON
ze dne 13. ledna 1998
o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 11
 
 
362/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5, § 12 odst. 1 písm. d), § 12 odst. 3
370/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
vkládá nový § 7a, mění § 9 odst. 3
308/2002 Sb.
(k 12. 7.2002)
mění (54 novelizačních bodů, v části první též ruší označení dílů včetně nadpisů)
308/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 25 doplňuje slovo v odst. 2, v odst. 3 ve větě první ruší za slovem „prezidia” slovo „Komise”, ruší větu druhou a třetí včetně pozn. č. 26) , v § 28 ruší odst. 3
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
v § 25 odst. 3 ruší větu druhou a třetí včetně pozn. č. 26)
(již provedeno novelou 308/2002 Sb. !)
ÚZ 407/2002 Sb.
 
 
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 41 novelizačních bodů
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 25 odstavcích 2 a 3 ruší slova
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 26 odst. 2 doplňuje písm. h)
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 6 odst. 1 vkládá větu, v § 8 odst. 1 doplňuje písm. d), v § 13 doplňuje písm. w), x), y)
mění § 9a a 9b - tuto změnu nelze provést, neboť mění §§ vložené zák. č. 57/2006 Sb. k 1.4.2006
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 72 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 26 odst. 2 písm. f) vkládá slova
224/2006 Sb.
(k 26.5.2006)
v § 13 odst. 1 vkládá písm. u)
ÚZ 289/2006 Sb.
 
 
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 13a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 26 odst. 2 písm. c) a písm. g)
104/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 7a, § 9a odst. 1 písm. d) a § 9b odst. 1 písm. d)
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 29 novelizačních bodů
250/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
nahrazuje slova v § 13a odst. 1 (změna již byla provedena zák. č. 230/2008 Sb.)
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
ruší část jedenáctou
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 13a
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 8 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. x) a § 14 odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9a odst. 4 a § 9d odst. 6
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 3, § 5 odst. 2, § 7 písm. d), § 8, § 11 odst. 1, § 13, § 26
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 13
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 6 odst. 3 a § 13
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3, § 8 odst. 6 a § 13
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění, celkem 13 novelizačních bodů
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části třetí a šestou
273/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 8 odst. 1 písm. d)
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 3, § 4, § 13 a § 14
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 7a, § 8a, § 11, § 13, § 14, § 26
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá v § 26 odst. 2 písm. j)
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 26
377/2015 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 písm. a), b) a c), § 13 odst. 1 písm. w) a § 13 odst. 6
148/2016 Sb.
(k 1.6.2016)
mění § 4, § 7, § 8, § 9b, § 9c, § 13, § 14; ruší § 9a; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
204/2017 Sb.
(k 13.8.2017)
mění § 1, § 7 písm. d)m § 8, § 15 až 18c a § 26 odst. 2 a 3
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 13
204/2019 Sb.
(k 1.10.2019)
mění § 5
119/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 8 a § 13
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 13a
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 9b, § 13, § 26 a § 27
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU
HLAVA I
PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá práva a povinnosti subjektů, které na tomto trhu působí.
(2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie39) .
(3)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie40) , a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie41) , pokud jde o pravomoci České národní banky a povinnost mlčenlivosti.
§ 2
Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti.
§ 3
Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem
Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu
a)  vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění1) ,
b)  rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění1) ,
c)  kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu České národní banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění1) ,
d)  vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
§ 4
(1)  Česká národní banka v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o ratingových agenturách30) a čl. 68 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů36) na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy potvrdí jeho rozhodnutí pro účely výkonu příslušným orgánem v České republice. Příjem z peněžité sankce uložené na základě takového rozhodnutí je příjmem rozpočtu Evropské unie; na tyto peněžité sankce se pro účely správy jejich placení hledí jako na příjmy veřejného rozpočtu podle daňového řádu31) .
(2)  Soudem příslušným pro vydání povolení k poskytnutí telefonických rozhovorů a datových přenosů podle čl. 62 odst. 5 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů36) je Vrchní soud v Praze.
§ 5
Nahrávám...
Nahrávám...