dnes je 17.7.2024

Input:

142/1994 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění účinném k 1.7.2013, platné do 31.12.2013

č. 142/1994 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění účinném k 1.7.2013, platné do 31.12.2013
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 1994,
kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
163/2005 Sb.
(k 28.4.2005)
nové znění § 1, nové přechodné ustanovení
33/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 1; nové přechodné ustanovení
180/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., a podle § 369 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 179/2013 Sb.:
§ 1
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.
§ 2
Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.
§ 2a
Jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.
§ 3
Došlo-li k prodlení s plněním peněžitého dluhu před nabytím účinnosti tohoto nařízení, řídí se výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení ode dne účinnosti tohoto nařízení tímto
Nahrávám...
Nahrávám...