dnes je 24.6.2024

Input:

13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění účinném k 1.1.2015, platné do 28.7.2016

č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění účinném k 1.1.2015, platné do 28.7.2016
ZÁKON
České národní rady
ze dne 15. prosince 1992
CELNÍ ZÁKON
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
35/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
doplňuje § 329
113/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
mění, doplňuje
63/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
mění § 54
256/2000 Sb.
(k 11.8.2000)
mění § 5 odst. 3 a pozn.3d
265/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 11 odst. 3 písm. a), nové znění dílu třetího v hlavě třetí
1/2002 Sb.
(k 4.1.2002)
mění, § 33b až 33f, § 37a, 37c, 37d, 51 a 51a, též ruší § 37b,
(9 novelizačních bodů)
1/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, též ruší § 103 a 123
(celkem 302 novelizačních bodů)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
ÚZ 481/2002 Sb.
 
 
322/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 8 odst. 1 mění písm. b), v § 11 doplňuje písm. v)
354/2003 Sb.
(k 24.10.2003)
mění § 8 odst. 1 mění písm. b) a vkládá písm. j) až n), v § 11 doplňuje písm. v)
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
§ 10 odst. 3, v § 11 vkládá odst. 2 a 3, § 12 a § 31
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
před nabytím účinnosti byla, novelou zákona, ustanovení zrušena
187/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
228 novelizačních bodů
187/2004 Sb.
(k 1.1.2007)
pozbývají platnosti § 12, § 13, § 15 až § 18, § 19a a § 19b
ÚZ 430/2004 Sb.
 
 
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 37d odst. 3 nahrazuje slova
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 127 vkládá nové odst. 15 až 17
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 51b
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
ruší § 4a a 4b; mění § 31
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 260l odst. 2 písm. c)
136/2008 Sb.
(k 1.5.2008)
mění § 320 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 40 odst. 1 písm. d)
218/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 51b odst. 3 písm. a) bod 7
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
ruší § 51b
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 51, § 270, § 285 odst. 2; ruší § 275 a § 282; vkládá nový § 320a
104/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění, celkem 192 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 31, § 32, § 34, § 38, § 40, § 319
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 40 novelizačních bodů
308/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 53 a § 298 odst. 5
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 104, § 237c odst. 1, § 260f odst. 1, § 298 odst. 5, nové přechodné ustanovení
360/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 293 odst. 1 písm. h), § 294 odst. 1 písm. h) a § 319
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
HLAVA PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje
a)  v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) právní vztahy vznikající při výkonu veřejné správy v oblasti dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie,
b)  některé další právní vztahy v oblasti celnictví2) .
§ 2
(zrušen zák. č. 187/2004 Sb. k 1.5.2004)
HLAVA DRUHÁ
(zrušena zák. č. 18/2012 Sb. k 1.1.2013)
HLAVA TŘETÍ
(zrušena zák. č. 18/2012 Sb. k 1.1.2013)
HLAVA ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 18/2012 Sb. k 1.1.2013)
HLAVA PÁTÁ
CELNÍ DOHLED
DÍL PRVNÍ
(zrušen zák. č. 287/2004 Sb. k 1.5.2004)
DÍL DRUHÝ
VÝKON CELNÍHO DOHLEDU A CELNÍ KONTROLY
§ 47
(zrušen zák. č. 287/2004 Sb. k 1.5.2004)
§ 48
Vykonávání celního dohledu
(1)  Kdo má, nebo je pravděpodobné že má zboží, které podléhá celnímu dohledu, může být podroben celní kontrole.
(2)  Při celním dohledu se zjišťuje druh, množství a jiné skutečnosti o zboží potřebné k posouzení, zda se dovoz, vývoz nebo tranzit zboží uskutečňuje nebo uskutečnil v souladu s celními předpisy. Výsledky získané touto činností musí být zabezpečeny před vyzrazením a zneužitím.
(3)  Při celním dohledu musí být šetřeny ústavní a jiné zákonné předpisy o ochraně osobní svobody a listovního tajemství.
(4)  V rámci celního dohledu může být prováděna osobní prohlídka v případech důvodného podezření, že osoba ukrývá u sebe zboží, které podléhá clu, daním a poplatkům vybíraným při dovozu nebo jehož vývoz nebo dovoz je zakázán nebo omezen. Osobní prohlídka může být provedena teprve tehdy, jestliže výzva celníků, aby podezřelá osoba vydala ukrývané zboží, je bezvýsledná. Osobní prohlídka může být na žádost kontrolované osoby provedena pouze za přítomnosti nezúčastněné osoby. Způsob provádění osobní prohlídky - přítomnost nezúčastněných osob při ní a náležitosti záznamu upraví ministerstvo vyhláškou.
(5)  Vnitřní kontrolu poštovních zásilek, na jejichž obsah se vztahuje listovní tajemství, lze provést pouze tehdy, je-li důvodné podezření, že tyto zásilky obsahují nejen písemná sdělení, ale i zboží podléhající clu, daním a poplatkům vybíraným při dovozu nebo jehož vývoz nebo dovoz je zakázán nebo omezen. Skutečnost, že byla provedena vnitřní kontrola, je povinen celní úřad na obalu zásilky potvrdit úředně stanoveným způsobem.
(6)  O provedení osobní prohlídky a vnitřní kontroly poštovních zásilek, na jejichž obsah se vztahuje listovní tajemství, musí být sepsán úřední záznam.
(7)  Celní úřad může při výkonu celního dohledu rovněž pořizovat kopie příslušných dokladů, požadovat potřebná vysvětlení, jakož i pořizovat dokumentaci. V případě porušení celních předpisů nebo důvodného podezření, že byly celní předpisy porušeny, může tyto doklady na dobu nezbytně nutnou zadržet. Celní úřad vystaví na zadržené doklady písemné potvrzení. Pominou-li důvody zadržení dokladů, je celní úřad povinen neprodleně tyto doklady vrátit osobě, které byly zadrženy. Celní úřad je povinen zajistit ochranu zadržených dokladů proti jejich odcizení, ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití.
(8)  Celní úřad může při celním dohledu zajistit totožnost zboží nebo zajistit zboží podléhající celnímu dohledu celní závěrou.
Nahrávám...
Nahrávám...